Annons

Flyktingar

En flykting är, enligt Genèvekonventionen, en person som har flytt till annat land på grund av välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, religion, nationalitet och politisk åskådning. Personen kan också tillhöra en viss samhällsgrupp (till exempel baserat på kön, könsidentitet eller sexuell läggning). Flykting är även den som är statslös och som av ovannämnda skäl befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga vistelseort. (Källa: Genevekonventionen)