Artikeln har tidigare publicerats 27 december 2017

Flera trafikprojekt pågår och planeras i Skaraborg under de kommande åren:

Väg 49 Axvall-Varnhem, utbyggnad till mötesfri landsväg

Sträckan ska byggas ut till mötesfri landsväg under åren 2019-2022. Väg 49 Axvall–Varnhem finns med i den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025. Framkomlighet, trafiksäkerhet och vägstandard ska bli bättre, liksom miljöförhållanden utmed vägen. En ny trafikplats byggs vid Varnhem.

Väg 46/2859, Torbjörntorp, ombyggnad av korsning

Korsningen mellan väg 46 och 2859 vid Torbjörntorp byggs om. Det ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Två förskjutna trevägskorsningar planeras, istället för den befintliga fyrvägskorsningen. Byggstart 2018. Beräknas färdigt vintern 2018-2019.

Väg 46/184, ombyggnad korsning

Korsningen mellan väg 46/184 byggs om. Framkomligheten till industriområdet Logistic Center Skaraborg ska förbättras. Detta är även ett förberedande arbete för kommande utbredning av industriområdet. Byggstart våren 2018.

Väg 26 Skövde–Mariestad, gångpassager och pendelparkering

Planskilda gång- och cykelpassager över eller under väg 26 vid hållplats Karleby och hållplats Lövåsen vid Timmersdala planeras. Detta ska förbättra säkerheten för gående och cyklister som ska korsa vägen. En pendelparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena planeras också. Planerad byggstart 2018–2019. Beräknas färdigt 2019.

Väg 26, reparation av bron över Gullspångsälven vid Gullspång

Trafikverket planerar att reparera bron på väg 26 över Gullspångsälven vid Gullspång. Syftet är att säkra brokonstruktionens beständighet och funktion. I dag saknar brons mittstöd i vattnet erosionsskydd, och det gör, enligt Trafikverket, att det finns en allvarlig risk för att mittstödet undermineras helt om inget görs. Reparationen planeras till sommaren 2018.

Väg 46, Ållebergs center, ny cirkulationsplats

Trafikverket och Falköpings kommun bygger en ny cirkulationsplats på väg 46 vid Ållebergs center, i anslutning till ett nytt handelsområde Arbetet pågår och ska vara klart vid årsskiftet 2017-2018

Väg 44, Lidköping–Källby, ny väg

Nybyggnad av väg 44 mellan Lidköping och Källby i ny sträckning pågår sedan oktober 2016. Det blir en mötesfri väg mellan Källby och Lidköping. Trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli bättre.

Väg 200, Ulvängen, ny pendelparkering

Trafikverket bygger en bil- och cykelparkering för pendlare vid Ulvängen. Förhoppningen är att få fler att resa kollektivt och på så sätt höja trafiksäkerheten.

E20, Göteborg–Örebro byggs ut

Satsningen ingår i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. Här pågår en rad ombyggnationer, medfinansierade av kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker. Hela E20 genom Västra Götaland ska vara mötesfri till år 2025. På sikt ska den byggas ut till 2+2-väg.

De fem etapper som tillkom genom medfinansiering är Förbi-Vårgårda, Vårgårda-Vara, Förbi Skara, Götene-Mariestad och Förbi Mariestad:

E20 förbi Skara, mötesfri landsväg

E20 byggs om delvis till 2+2-väg och delvis till 1+1-väg på sträckan från trafikplats Vilan i Skara kommun till Ledsjö i Götene kommun. Minst 40 procent av sträckningen ska bli 2+2-väg.

Plankorsningen vid Ledsjö ska byggas om till en planskild trafikplats. Planerad byggstart 2019.

E20 Götene–Mariestad, mötesfri väg

E20 ska bli mötesfri väg från nuvarande motorvägsetapp vid Götene i väster till strax väster om trafikplats Haggården vid Mariestad. 2+2-väg.

En trafikplats ska utredas på sträckan. Planerad byggstart är 2022.

E20 Förbi Mariestad, mötesfri väg

E20 förbi Mariestad ska byggas ut till mötesfri landsväg på en cirka 17 km lång sträcka. Det blir 2+2-körfält, mittseparerade med vägräcke. Planerad byggstart 2020.

E20 Förbi Hova, mötesfri väg

Ombyggnationen av E20 förbi Hova till mötesfri väg pågår sedan hösten 2016. Det ska bli 2+2-väg, respektive 1+1-väg. Det byggs ett antal broar, bland annat en faunapassage. En ny trafikplats ska också byggas med E20 något nedsänkt vid Hova. Väg 200 och cykelväg kommer att passera över E20 på bro.

Trafiköppning planeras till oktober 2018 och projektet ska avslutas i juni 2019 efter kompletterande asfaltering på E20.

E20 Vårgårda–Vara

Sträckan på E20 mellan Vårgårda-Vara ska byggas om till mötesseparerad väg med mitträcke. 2+2-väg. Planerad byggstart 2020.

Källa: Trafikverket