Enligt Malin Larsson har det funnits olika uppfattningar om hur vi i MP-Skara ska agera inför och efter valet, det hon kallar för ”vilka vi vill samarbeta med och hur…”. Det är verkligen en sanning med modifikation.

Relaterat till artikeln

I vår partigrupp har vi under året arbetat konsekvent och med gemensam kraft för att lyfta de frågor som vi anser vara av yttersta vikt just nu. Under våren, har vi i MP-Skara vid ett flertal tillfällen funnits ”på stan” för att samtala om bostadsfrågor, matsvinn, miljö- och klimat och återbruk mm samt inför valet fokuserat väldigt starkt på vår avgörande överlevnadsfråga - klimatförändringen. Vi som har varit engagerade i detta har varit övertygade om att MP-Skara har en viktig roll i detta och varit tydliga med att vi gärna ser ett samarbete med fler partier kring dessa frågor.

Malin Larsson meddelade oss i MP-Skara redan tidigt inför årets val att hon inte kunde tänka sig att delta i ett samarbete med (S), där Fredrik Nordström var kommunalrådskandidat. Att hon dessutom hade synpunkter av högst personlig karaktär om honom, var vi också medvetna om. Man kan mycket väl ha åsikter och synpunkter om hur någon är som person, men detta måste man inse hör till det privata området. Inom vår partigrupp var vi helt eniga om att personliga konflikter bör lösas på det personliga planet, inte genom att agera i massmedia utifrån sin offentliga roll.

Därför blev vi både överraskade och besvikna när Malin strax innan valet gick ut och lämnade sina egna synpunkter på samarbetet med (S) och Fredrik Nordström.

Relaterat till artikeln

Problemet, som Malin kanske inte insåg, var att detta skapade mycket frågor och gjorde att fokus i valspurten blev på personfrågor istället för miljö- och klimatfrågorna. Dvs. helt andra saker än det vi i MP-Skara hade önskat.

Malin Larsson hävdar att (S) och (V) haft som villkor för samverkan, att vi inte skulle ge henne några uppdrag utöver det fullmäktigemandat hon har. Att de inte kan ställa den typen av villkor är ju självklart, vilket jag också har klargjort. Men, med tanke på Malins agerande i media gentemot Fredrik Nordström, så kan man ändå ha förståelse för att de inte önskar att hon får uppdrag som har sin grund i att (S) och (V) är med och medverkar till att MP-Skara får platser i de olika nämnderna. Utan samverkan skulle vi inte haft några platser alls utöver fullmäktigemandaten. Men genom samverkan så bidrar alla partierna till att skapa ett större inflytande totalt.

Av Malin Larssons text kan man få uppfattningen att det finns interna motsättningar inom MP-Skara, vilket inte är korrekt. MP-Skaras styrelse har inte gett Malin OK att i sin roll som talesperson för MP utgjuta sig och sina personliga konflikter med (S)-ledningen i media.

Jag har stor respekt för Malins kunskap och engagemang, vilket jag varit tydlig med både internt och i media. Men, man måste kunna skilja på sak och person när man finns med i politiska sammanhang. Man måste också kunna se vilka konsekvenser det egna handlandet kan få innan man agerar. Detta i synnerhet som Malin har haft en tydlig roll som talesperson för MP-Skara när hon har agerat.

Magnus Gunnarsson

Gruppledare och ordförande MP-Skara