Barn- och elevombudsmannen anser att en lärare har utsatt en elev för kränkande behandling, något som barn- och skolnämnden inte håller med om.

Den aktuella händelsen utspelade sig i skolans rasthall där flera elever flyttat en soffa så att den blockerade passagen för övriga elever. Eleverna satt och låg i soffan och två av dem vägrade flytta på sig trots flera försök av personal att tala dem till rätta. Det var i det läget som läraren ingrep och lyfte den aktuella eleven ur soffan genom ett omfamnande tag om elevens överkropp.

Det är förstås mycket tråkigt att eleven upplever sig ha blivit kränkt men nämnden står bakom lärarens agerande och anser inte att eleven blivit utsatt för en kränkande behandling. Läraren har använt minsta möjliga fysiska ingrepp för att lösa en situation som inte gick att komma till rätta med genom tillsägelser, utan krävde en fysisk handling, säger Mario Melani, ordförande i barn- och skolnämnden i ett pressmeddelande.

Lärare har ett tillsynsansvar och ska upprätthålla ordning och studiero i skolan.

I lagstiftning och rättspraxis framgår det att lärare har ett visst utrymme att ingripa fysiskt mot elever inom ramen för sitt tillsynsansvar. Vilken typ av ingrepp det kan handla om och i vilka situationer har dock inte prövats rättsligt i mer än ett par fall, och det gör rättsläget otydligt. I det aktuella fallet har elevens agerande också inneburit en kränkning av övriga elevers rätt till trygghet och studiero genom att de inte hade möjlighet att passera. Bedömningen är att det här ärendet är värt att få prövat rättsligt, säger Maria Westh, kommunjurist.

Det är nu upp till barn- och elevombudsmannen att väcka talan i domstol för att få frågan prövad om det skett en kränkning och om ett skadestånd ska betalas för detta.

Vi hoppas att en domstolsprövning kan bidra till att skapa klarhet för lärarkåren i vilka ingripanden som är tillåtna. Det är viktigt för både lärare, elever och vårdnadshavare att alla vet och känner trygghet i att lärare får och kan ingripa i situationer som denna, där muntliga tillsägelser inte ger någon effekt, säger Gunilla Kindberg, barn- och skolchef.