Skövdebon har fått tillåtelse för 82 av de 92 två arter han ansökt om att få förvara i terrarier i sin lägenhet, men alltså inte för den aktuella arten.

Mark- och miljödomstolen hänvisade i sin dom bland annat till att ormar av denna art är potentiellt dödliga, svårhanterliga och lättretliga. Domstolen hänvisade också till att ormägaren bor i flerfamiljshus och redan har tillstånd för 82 giftiga ormarter, dock får han inte ha fler än 30 ormar samtidigt.

Ormarna som rättsprocessen handlar om är korallkobror, av två underarter. Skövdebon menar att korallkobror är mindre giftiga och lättare att hantera än arter som han redan har fått tillstånd att ha. Skövdebon drar slutsatsen att myndigheternas bedömning av hur farlig denna ormart är har baserats på föråldrad kunskap, det vill säga en mer än 30 år gammal lista över ormarter som har sammanställts av Stockholms kommun.

Sedan listan sammanställdes har kunskaperna om giftormar och behandling av deras bett ökat, menar reptilägaren. Enligt honom är det dessutom flera ”mycket problematiska” ormarter som saknas på listan ifråga.

Han påpekar också att flera tidigare domar har tillåtit personer i flerbostadshus att ha ormarter som finns med på listan.

Skövdebon menar att det är oklart vad som krävs för att ha den aktuella ormarten hemma. Han påpekar att det är viktigt för rättstillämpningen att Mark- och miljööverdomstolen gör klart vad som gäller.