En kartläggning har gjorts där resultaten för regionens sjukhus jämförs med riksgenomsnittet. Detta för att hitta förbättringsområden, där regionen inte presterar lika bra som på landets andra sjukhus.

Skaraborgs sjukhus står sig bra i jämförelsen. På 87 procent av indikatorerna som jämförts med andra sjukhus ligger Skaraborgs sjukhus bättre eller lika bra som riksgenomsnittet. På fler punkter är Skaraborgs sjukhus bättre än rikssnittet än sjukhuset är sämre.

Även om resultaten alltså är bra för sjukhuset har man hittat ett antal förbättringsområden.

Det gäller bland annat att tillgängligheten till BUP bör öka och att långtidsblodsockret för barn med diabetes typ 1 bör sjunka. För sjukhuset i Skövdes del tycker man att samarbetet med vårdcentraler ska stärkas så att mål för blodtryck nås bättre för patienter som vårdats för hjärtinfarkt.

Det noteras också att allt färre får blodtryckssänkande behandling varför man rekommenderar en granskning så att ingen behövande blir utan. Man tycker också att fler ska få operation av akut höftfraktur inom 24 timmar. Detta är något som flera av sjukhusen i regionen har problem med.

För hela regionen är 82 procent av indikatorerna bättre eller lika bra som rikssnittet. Men andelen mätpunkter som är sämre än snittet är fler än de som är bättre, varför regionen som helhet hamnar under riksgenomsnittet.

Det konstateras också att tillgängligheten är sämre än i riket. Tillgängligheten för första besök och operation/åtgärd har också försämrats över tid.

Kartläggningen har gjorts som en del i handlingsplanen för omställningen av vården. Regionstyrelsen har beslutat att ge i uppdrag att åtgärdsförslagen i rapporten ska genomföras.