Vid årsskiftet övergick de sista kvarvarande sju landstingen till att bli regioner. Enligt förslag från Indelningskommittén ska nu samtliga landets regioner följa samma namnsättningsprinciper och inledas med begreppet region. Redan idag heter det till exempel Region Skåne och Region Halland. Förslaget bereds för närvarande av regeringen.

Inom Västra Götalandsregionen föreslås nu ett namnbyte till Region Västra Götaland. Ägarutskottet har ställt sig bakom detta och nästa vecka ska regionstyrelsen ta ställning till förslaget, som sedan avgörs i regionfullmäktige.

Parallellt med förändringen av landets regioner föreslås en ny identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen. Detta innefattar en uppdatering av den visuella profilen för Västra Götalandsregionen. Här ser man möjligheter att spara pengar genom att göra dessa två förändringar samtidigt.

Men det kommer inte att bli gratis. Kostnaden för att byta ut skyltar ”av principiell karaktär” uppskattas till 2,4 miljoner kronor per år under tidsperioden 2021-2025. Detta bekostas av koncernkontoret.

Därtill kommer kostnader för att uppdatera textilier, produkter och skylthänvisningar som får bekostas av de olika förvaltningarna.

Namnändringen är tänkt att gälla från januari 2021.

Regionfullmäktige ska även ta ställning till en ny identitets- och varumärkespolicy för regionen. Det har gjorts ett omfattande förarbete med bland annat en nulägesanalys som visat att invånare uppfattar Västra Götalandsregionen som byråkratisk, avlägsen och trög. I policyn finns ett invånarlöfte som lyder ”Ett bättre samhälle, nära dig”.