Regionstyrelsen har ställt sig bakom årsredovisningen för Västra Götalandsregionen 2017 och föreslår att fullmäktige godkänner den. Regionstyrelsen vill också att ett uppdrag riktas mot styrelser och nämnder i hälso- och sjukvården. Det gäller bland annat att tillgängligheten ska öka och att ekonomin ska vara i balans.

Ett hinder för att öka produktiviteten som lyfts fram av sjukvårdens förvaltningar är svårigheten i att rekrytera och behålla rätt kompetens. Antalet nettoårsarbetare har ökat med 1 600 jämfört med 2016, vilket bidrar till en kostnadsökning.

Regionens resultat är minus 223 miljoner kronor, men det inkluderar att regionen skjuter till över 800 miljoner kronor till kollektivtrafiksatsningar inom Sverigeförhandlingen. Utan denna satsning skulle resultatet ha varit positivt.

Socialdemokraterna har lämnat en protokollsanteckning angående årsredovisningen, där man uttrycker stor oro för läget i vården. Partiet tar bland annat upp vårdgarantin: ”Väntetiden till besök är fortsatt alltför lång och det syns inte heller någon förbättring vad gäller tid till behandling/operation; i januari 2014 fick 86 procent av patienterna tid inom vårdgarantin, i januari i år bara 66 procent.” skriver man i ett pressmeddelande.

Även Sverigedemokraterna har gjort en protokollsanteckning, där bland annat personalökningen berörs: ”Vi noterar att ny personal fortlöpande anställs, men att produktionen tyvärr inte ökar i motsvarande grad, vilket tyder på brister i struktur, organisation och/eller produktion.”

Regionstyrelsen har också beslutat föreslå fullmäktige hur bokslutsdispositioner ska göras för 2017. Sjukhusstyrelserna får viss avskrivning av sina negativa resultat, maximalt en procent av omsättningen och beroende på hur man uppfyller mål om bland annat tillgänglighet. Skaraborgs sjukhus kan skriva av 12 miljoner kronor utifrån detta.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltog inte i detta beslut och Vänsterpartiet reserverade sig.

”Orealistisk styrning skapar bara frustration. Vi menar att huvudförklaringen till att akutsjukhusen är i ekonomisk obalans är för att de inte fått tillräckliga resurser. ” skriver Vänsterpartiet i sitt yrkande.

Vänsterpartiet anser att akutsjukhusens negativa kapital ska skrivas av helt.