Den politiska ledningen i Skara har redan presenterat den största nya investeringen i sitt budgetförslag - sex nya förskoleavdelningar på Skaravallen till en kostnad på 45 miljoner kronor.

Behovet av fler förskoleplatser är fortsatt stort i Skara och S, V, MP och L vill därför satsa på en ny förskola. Det är en mindre satsning jämfört med den som oppositionspartierna M, C och KD föreslår i sitt budgetförslag. De vill satsa 65 miljoner kronor på två mindre förskolor samt ett trygghetsboende.

En investering på förskolan klarar man av, även om Skara kommun står inför flera utmaningar då skatteintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna ökar. Det gör att det inte finns något utrymme till stora investeringar. De investeringar som också ryms 2019 är några mindre på förskolan Kastanjen på 4,5 miljoner kronor och en cykelbana utmed Gråbrödragatan på 1,6 miljoner.

Politiska ledningen vill också ge ett ägardirektiv till Centrumbostäder om att prioritera ett trygghetsboende, som man gärna ser hamnar på Stationsområdet. Man tänker sig trygghetsboende i något eller några av husen, beroende på hur behovet och efterfrågan ser ut.

– Ett trygghetsboende ska ligga nära service, som matbutiker, posten, frisören och kollektivtrafiken så man kan förbli rörlig, säger Anita Afzelius Alm (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande som tycker att det är en bra placering.

Något annat som särskiljer denna budget är att det är valår. I juni tar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2019. Men efter valet ska budgeten fastställas senast i november, vilket gör att det går att göra justeringar i den. Detta vill den politiska ledningen dra nytta av om de vinner valet.

– Vi ger nämnderna i uppdrag att gå genom sin ekonomi. Vi har lagt ett utökat effektiviseringskrav på två procent på alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden som har en procent. Det är viktigt att förtydliga att det handlar inte om en osthyvelprincip, utan om att se var man kan göra förändringar för att anpassa oss efter ekonomin de kommande åren, säger kommunalrådet Fredrik Nordström (S), som menar att då kan nämnderna återkomma med effektiviseringsåtgärder till november och budgeten kan justeras efter det.

I budgeten för 2019 föreslås även demografiska tillskott till omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden på cirka 4,5 miljoner kronor vardera.

– Ambitionen är att trygga skola och omsorg och tillföra resurser för att möta fler barn och ungas samt en befolkning i större behov av vård och omsorg på äldredagar, säger Fredrik Nordström (S).

I budgetförslaget har den politiska ledningen satt fem politiskt prioriterade mål. De är tryggheten ska öka, elevernas resultat ska öka, behovet av försörjningsstöd ska minska, personalkontinuiteten inom äldreomsorgen ska öka och brukarnas nöjdhet med äldreomsorgens insatser ska öka. Mål som kan låta självklara, men också är enkla att mäta.

– Det ger ett tydligare fokus och visar vad som är våra prioriteringar, säger Fredrik Nordström.

En fråga som Vänsterpartiet stridigt för är en gemensam bilpool för kommunens bilar. Det innebär ett ökat miljötänk, samtidigt som det minskar kostnaderna då man använder bilarna på ett mer effektivt sätt.

– En gemensam samordning av kommunens bilar och resor kunna ge en besparing på 1 miljon kronor som istället kan gå till mer vård och omsorg, säger Bille Karlsson, gruppledare för Vänsterpartiet.

Denna besparing har man dock inte räknat hem i budgetförslaget för 2019, man vill först se utfallet.

En hjärtefråga för Miljöpartiet är sociala investeringar med fokus på barn och unga. Under 2018 kommer en samordnare att anställas för att samverka mellan skola och socialtjänst.

– Vi vet att tidiga insatser ger resultat och såväl skola som omsorg får bättre förutsättningar. Syftet är att förtydliga ansvaret för det förebyggande arbetet för våra barn, unga och elever genom samverkan mellan skola och omsorg, säger Magnus Gunnarsson, gruppledare för Miljöpartiet.

Liberalernas Karl-Gustav Bynke vill gärna framhålla att Skara kommun har inte längre någon underhållsskuld på kommunernas fastigheter, tack vare enträget arbete från service och tekniks sida. Det gör att man kan sänka hyresnivåerna med en miljon kronor årligen i kommunens fastigheter, vilket frigör resurser för främst skolan.

– Det har man jobbat in nu när det varit goda tider och därmed har vi bäddat för svåra tider, säger Bynke.

Enligt politiska ledningens budgetförslag ska skattesatsen vara oförändrad, men de är inte främmande för kommande skattehöjningar för att säkerställa kvalitén och servicen i kommunens verksamheter om det behövs.

Det budgeterade resultatet blir 6,3 miljoner kronor.

Relaterat till artikeln