Antalet klagomål och synpunkter till patientnämnderna var fler förra året än året innan, en ökning med sex procent till 5 221 stycken. Detta berättas i ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen, där det också framgår att de problemområden som ökade under året var kommunikation (41 procent), vårdansvar (36), tillgänglighet (2) medan vård och behandling minskade med 8 procent.

– När patienter upplever att de själva behöver samordna sin vård leder det till oro och otrygghet, säger Susanne Tedsjö, förvaltningschef Patientnämndernas kansli i pressmeddelandet.

Rapport om kvinnosjukvård

Patientnämndernas kansli har utifrån inkomna synpunkter och klagomål skrivit två analysrapporter under året. I rapporten om kvinnosjukvården beskrivs iakttagelser utifrån inkomna ärenden 2018 som berör graviditet och förlossning, endometrios, missfall, kirurgi och gynekologisk undersökning.

– Vi kan se att det i flera ärenden har funnits brister i kommunikation och personcentrering då kvinnorna inte har upplevt sig lyssnade på och inte gjorts delaktiga eller blivit tillräckligt informerade. Det har i flera fall lett till otrygghet och bristande förtroende för sjukvården. I vissa fall har det lett till konstaterad vårdskada med ökat lidande och ökade sjukvårdkostnader som följd, säger Susanne Tedsjö i pressmeddelandet.

I rapporten om vårdansvar framgår att både patienter och närstående anser att vårdansvaret är oklart när flera vårdenheter eller huvudmän (region och kommun) är inblandade i patientens vård och behandling.

– Närstående upplever att de får ta mycket ansvar för informationsöverföring mellan enheter när det gäller äldre och barn. Patienter har framfört klagomål på att de saknat en fast vårdkontakt eller patientansvarig läkare, säger Susanne Tedsjö i pressmeddelandet.