Enligt Migrationsverket är huvudregeln för att få arbets- och uppehållstillstånd att det ska vara beviljat innan inresan till Sverige. Men asylsökande som har fått avslag har möjlighet att söka arbetstillstånd inifrån landet och byta spår. Den sökande ska då uppfylla ett antal villkor.

I det enskilda fallet är det två kriterier som personen inte uppfyller, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.

Kraven som inte är uppfyllda enligt Migratiosverket är att den sökande ska ha varit anställd de senaste fyra månaderna samt haft lön på minst 13 000 kronor.

Anställningen som läkarassistent påbörjades i maj 2017 och hade därmed inte pågått i fyra månader vid ansökningstillfället. Det muntliga beskedet som Mohamed Abou Eliwa fick att det skulle gå bra att byta arbetsgivare har inte Migrationsverket någon notering om och det är därför inget som det tas hänsyn till.

Hur ser då Migrationsverket på att skälet till att inkomsten understeg 13 000 kronor under en månad var att Mohamed Abou Eliwa var sjuk?

- Jag ser inte att den uppgiften kommit till vår kännedom och att man har därför inte har tagit ställning till det i ärendet, säger Pierre Karatzian.

Enligt Pierre Karatzian är sjukdom något som det kan tas hänsyn till om man inte når upp till kravet på 13 000 kronor, förutsatt att det finns någon form av intyg som styrker att man varit sjuk.

När det gäller personer som fått avslag på sin asylansökan och därefter söker arbetstillstånd spelar det däremot ingen roll om det handlar om arbete i ett bristyrke som läkare, enligt Migrationsverket. Det som gäller är att uppfylla de fasta kriterierna, som bland annat innefattar anställningstid och minimilön.

Mohamed Abou Eliwa har överklagat Migrationsverkets beslut om att neka honom arbets- och uppehållstillstånd och det ska nu prövas av Migrationsdomstolen. I överklagandet tar advokat Mats Ekelöf upp att det ”ter sig ytterst inhumant att hela hans och familjens tillvaro skall fall på grund av att han under del av en månad varit sjuk” samt att han fått besked av Migrationsverket att kan kunde byta arbetsgivare.

Om han får avslag ser Mohamed Abou Eliwa bara en möjlighet, att lämna landet och söka arbetstillstånd från ett annat land.

- Men jag kan inte återvända till Ukraina. Jag ska söka från ett annat land som jag kan resa till. Jag vet inte vilket, säger Mohamed Abou Eliwa.

Han har fortfarande anställningsavtal på Oden till december 2018 och ska få förlängning efter det.

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga arbetstillståndsärenden är enligt Migrationsverket 117 dagar.