Skademönstret till följd av luftföroreningar varierar bland svenskarna. Medan en stor del av befolkningen drabbas av lindriga besvär som slemhinneirritation och ökad förekomst av till exempel luftvägsinfektioner och lätt lungfunktionsnedsättning, drabbas en lägre andel av svår sjukdom och förtida död

- Bland förskolor i Sverige finns det stora variationer i sjukfrånvaro och vi tror att det avspeglar skillnader i den miljö där barnen vistas en stor del av dagen, säger överläkare Per Gustafsson vid barn- och ungdomsmedicin som tillsammans med kollegan vid Skaraborgs Sjukhus, specialistläkare Maher Abbas, snart drar igång ett gemensamt projekt.

De anser att uppmärksamheten nu bör riktas mot kvalitén på inomhusluften i förskolorna, som de tror har en avgörande betydelse för barns hälsa. Det saknas för närvarande regelverk avseende kvalitén på inomhusluften i förskolorna.

I samråd med verksamhetsledningarna och inomhusmiljöspecialister vid Göteborgs Stads Lokalförvaltning kommer cirka 20 förskolor med storbarnsgrupper (barn 3-5 år) i Västra Göteborg väljas ut till projektet, som avses pågå oktober 2017 till och med mars 2018.

Baserat på aktuell statistik över sjukfrånvaron i luftvägsinfektioner och luftkvalitén kommer hälften av förskolorna utrustas med elektrostatiska luftrenare på fönster och väggar. Resultatet kommer sedan att jämföras med den andra hälften av förskolorna, som inte kommer att utrustas med luftrenare. Omkring 200 barn kommer att ingå i studien.

- Vi tror att den moderna luftreningsteknologin kan höja kvalitén på inomhusluften och kan leda till betydande förbättring av förskolebarnens hälsa mätt som minskad sjukfrånvaro. Detta leder i så fall till samhällsekonomiska vinster på såväl kort som lång sikt, säger Per Gustafsson i ett pressmeddelande.

På sikt hoppas forskarna kunna utveckla en evidensbaserad standard för förskolemiljön med inriktning på barnens hälsa med fokus på kända riskfaktorer som partikelhalt och luftfuktighet i inomhusluften.