Det behövs inom de närmaste fem åren 77 000 lärare för att tillgodose utbildningsbehovet för det ökande elevantalet, ersätta pensionsavgångarna och flykten från läraryrket. Man måste i hög grad förbättra arbetsmiljön och villkoren i skolan så att fler ungdomar söker lärarutbildningarna och kan behålla de lärare som arbetar i skolan. Det brådskar.

Huvudmannen har ansvar för styrning, ledning, resurssättning och uppföljning för att möta skolans uppdrag. På den övergripande nivån måste därför utbildnings- och skolfrågor ges en central plats. Skolans styrning måste utgå från ömsesidig tillit mellan huvudmannen, arbetsgivaren och lärarprofessionen. För detta har skolchefer huvudansvaret. Det krävs närvarande pedagogiska ledare, som med rätt stöd, förutsättningar och utbildning tillsammans med lärare och deras fackliga företrädare, tar ansvar för förändringar och förbättringar som måste göras. Situationen i skolan kräver en klok, initierad och ansvarsfull ledning och styrning på alla nivåer. Politiska reformer och ambitionshöjningar på central nivå måste gå hand i hand med den faktiska tillgången på behöriga lärare.

Arbetsmiljöverket har i sin föreskrift 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (Osa) givit alla arbetsgivare i Sverige uppdrag att arbeta med arbetsmiljön så att god arbetsmiljö uppnås. Föreskriften är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Annons

SKL och lärarförbunden har gemensamt tagit fram skol-OSA för att tydliggöra skolfrågor. Arbetet med skolosan har även förtydligats i det senaste läraravtalet som alla skolor ska utföra i sitt systematiska arbetsmiljöarbete . Detta krävs för att säkerställa en god miljö i skolan vilken är direkt rekryterande.

I Skara ser vi nu en politisk ledning som försiktigt börjar ta ansvar för arbetsmiljö och skolfrågor i sitt budgetarbete vilket ger förutsättningar för ett attraktivt läraryrke. Att vara en attraktiv arbetsgivare ska vara en självklarhet i varje huvudmans arbete för att trygga sin kompetensförsörjning. För att klara utmaningen är det nödvändigt med ett attraktivt läraryrke både vad gäller villkor, lön och arbetsmiljö där förutsättningar och uppdrag svarar upp mot lärares professionella ansvarstagande. Det är viktigt med en god tillitsbaserad ledning och styrning där organisationen i vardagsarbetet liksom utvecklingsarbetet är väl förankrat hos professionen.

Lärarna vid Katedralskolan har en förhoppning att de intensioner de centrala parterna skapat förutsättningar för i läraravtalet genomförs på sådant sätt att rekryteringsutmaningen lyckas inte bara i Skara utan i hela Sverige. Om inte är risken stor att ditt barn kommer att undervisas av lärarassistenter och helt sakna behöriga lärare under sin skolgång.

Sune Strömberg

Lokalombud Lärarnas Riksförbund Katedralskolan Skara.

SKL