Miljö- och byggnadsnämnden framför sina farhågor i ett yttrande till Trafikverket.

— Det är angeläget att vägen utformas så att spridning av toxiska ämnen förhindras vid olyckor, speciellt gäller detta i känsliga områden såsom reservvattentäkten i Axvall, boendemiljöer nära vägen och vid viktiga biotoper och naturreservat. Axvalla hed är Skara kommuns enda grundvattenreserv och behöver skyddas från att bli kontaminerad, skriver nämnden i yttrandet.

Annons

Här konstaterar nämnden också att den föreslagna ombyggnaden av väg 49 till mötesfri landsväg med högsta tillåtna hastighet på 100 kilometer per timme kommer att föra med sig intrång i känsliga Natura 2000-områden. Något som nämnden anser vara väl beskrivet i underlaget inför samråd.

Efterlyser konsekvenser

Däremot, betonar ledamöterna, framgår det inte lika tydligt om ombyggnaden kommer att leda till negativ påverkan för de livsmiljöer och/eller särskilda arter som omfattas av EU:s art- och habitatdirektivet och för vilka områdesskyddet Natura 2000 upprättats. Här efterlyser man en tydligare beskrivning av eventuella konsekvenser.

Man påpekar också att det inte anges i samrådshandlingen om överskottsmassor från vägbygget kommer att läggas upp i Natura 2000 områdena eller inte. Nämnden förutsätter dock att massor som tagits från platser som kan vara förorenade inte kommer att läggas på platser med känslig natur.

Rena dagvattnet

Inte heller framgår det om Trafikverket kommer att rena dagvattnet och var och hur det i så fall ska ske, skriver nämnden.

Nämndens uppfattning är att det ska renas.