SRS är egentligen en serviceorganisation som är underställd klubbarna, men kritikerna menar att de har skapat en miljö där man fattar egna beslut utan att förankra dem.

När sedan räkningarna för Almedalsveckan på 40 000 kronor och Bok- och biblioteksmässan 10 000 kronor dök upp hos klubbarna har det väckt frågor.

Inga avtal

De som kritiserat SRS har också ansett att det inte finns några skrivna avtal mellan paraplyorganisationen och de enskilda klubbarna. Så länge det inte finns detta, så behöver man inte heller betala avgiften dit.

Andra har pekat på att serviceenheten också skaffat sig inflytande i vissa av de stiftelser som sysslar med hjälpverksamhet och därmed kan påverka besluten.

Utsåg grupp

Därför utsågs en oberoende grupp på distriktsårsmötet som skulle utreda hur SRS fungerade och enkelt uttryckt vad som kunde göras för att samarbetet och kommunikationen med klubbarna skulle kunna bli bättre. Till ordförande för denna grupp utsågs Bjarne Pettersson.

Detta via den dåvarande distriktsguvernören.

Tidningen har tagit del av deras rapport.

Relaterat: Utesluts efter storbråk med sexanklagelser och hotbrev

Arbetsgruppen har analyserat SRS protokoll, stadgar, verksamhetsplaner, budgetar och deras utfall. De har också gått igenom Rotarys regelverk och dess lagar och övriga handböcker.

Gruppen har konsulterat de resurspersoner som finns på Zonkontoret i Zürich, Schweiz som är anställda av Rotary International och har till uppgift att bistå framförallt distrikt i rotaryangelägenheter.

Annons

Men det har inte varit utan problem och gruppen skriver:

"Arbetet har motarbetats och inhämtandet av andras synpunkter har försvårats då man ansett att årsmötets beslut att genomföra utredningen är felaktig och att SRS inte behöver belysas".

Dubbelarbete

Utredarna pekar också på att SRS verksamhet inte följer den egna policykoden.

Man säger också att kostnaderna kan reduceras väsentligt genom att undvika onödiga dubbelarbeten. Guvernörer i tidigare SRS-styrelser har i sina årsredovisningar angivit att de har svårt att hinna med projektarbetet i paraplyorganisationen och att de ettåriga mandatperioderna medför olägenheter, vilket ger signaler om att en mer slimmad verksamhet med mer fokus på Guvernörssamverkan är önskvärd.

Arbetsgruppen vill ha en mer transparent verksamhet och att klubbarna återfår sin kontroll och insyn över verksamheten. Förslaget innebär en avlastning av Guvernörernas arbetsbörda genom att de resurser som finns på Zonkontoret i Schweiz utnyttjas.

Eftersom en omedelbar förändring av SRS skulle skapa problem föreslår utredarna en övergångsperiod.

Avvikande åsikt

En person i arbetsgruppen har anfört en avvikande åsikt och skriver:

”Jag har kommit till en helt annan slutsats och har valt att inte stå bakom vare sig rapporten eller förslaget till beslut”.

Han har fått en förfrågan om att lämna in ett enskilt yttrande valt att avstå.

Majoriteten av gruppen ansåg det som en hygienfaktor att man inom Rotary har en transparens kring kostnader och att klubbarna själva väljer vilka projekt och aktiviteter man deltar i. Efter att noga övervägt detta han man valt att lämna fram utredningen enligt årsmötets uppdrag.

Förslaget innebär:

• Avvakta med att betala avgiften tills det att budget och verksamhetsplan för 2017 och 2018 presenterats.

• Guvernören får i uppdrag att SRS verksamhet förändras enligt Rotarys egna policyregler. De uppdrar också SRS sittande styrelse att till det extra årsmötet 2018 avge en slutrapport.

• Man överväger också att lämna samarbetet inom SRS den 1 juli 2018 om verksamheten då inte uppfyller policykraven.

Arbetsgruppens utredning lämnades över vid det extra årsmötet våren 2017 och nu är Skövde Billingen Rotaryklubb uteslutna. Någon slutrapport blir det inte heller eftersom Guvernören stängt utredningen och upplöst gruppen.