Skara kommun har genomfört en lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP, för första gången. LUPP är en enkät riktad till elever i årskurs 8 och till gymnasiets år 2. I enkäten får eleverna besvara cirka 80 frågor som rör deras skolgång, fritid, politik, hälsa och trygghet.

– Detta är en viktig undersökning som ger oss en tydlig bild över hur ungas liv ser ut. Den ger oss tydliga vägar om vad vi ska prioritera och jobba vidare med, säger Karin Skagelin i ett pressmeddelande. Hon är folkhälsostrateg i Skara kommun och den som varit ansvarig för LUPP i Skara.

Enkäten är enligt pressmeddelandet framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och används av flera kommuner. Under hösten 2018 besvarade 251 av totalt 512 tillfrågade ungdomar enkäten.

Rapporten visar att 90 procent av ungdomarna är nöjda med undervisningen på skolan och 86 procent är nöjda med lärarna. Dessutom svarar 71 procent av ungdomarna på frågor om deras hälsa att de mår mycket eller ganska bra.

– Såklart är detta positiva siffror, men det finns alltid ytterligare att arbeta med. Till exempel kan vi se att tjejer mår sämre än vad killar gör och att stressen hos Skaras ungdomar är något högre än rikssnittet, säger Karin Skagelin.

I analysen framkommer det att en hög andel, speciellt på högstadiet, svarar att våld, rasism och mobbing förekommer på skolan. Det är även en hög andel som svarar att sexuella trakasserier förkommer på skolan, vid en jämförelse med rikssnittet.

Annons

Även om resultatet, med hänvisning till svarsfrekvensen, ska tas med en viss försiktighet är detta något som prioriteras som ett högt uppsatt förbättringsområde.

– Våra skolor ska vara fria från våld, rasism, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. De elever som går på våra skolor ska känna sig trygga med att vår personal agerar om de ser eller hör att något förekommer, säger Jonny Palmkvist, förvaltningschef på barn- och utbildning.

Vidare visar rapporten att högstadieeleverna är mindre nöjda än genomsnittet med elevhälsan och dess tillgänglighet.

– Här måste vi undersöka närmre vad det är våra ungdomar saknar. Vad som är viktigt att lyfta fram här är att en kurators uppdrag framförallt är att jobba förebyggande och främjande och undanröja hinder för lärande. Då kan det eventuellt upplevas som att de är mindre tillgängliga för den enskilde. I början av året anställde vi ytterligare en skolsköterska på heltid till Viktoriaskolan, säger Anette Almqvist som är ansvarig för elevhälsan i Skara kommun i pressmeddelandet.

Den bild som framkommer ur LUPP-enkäten följer BRIS årsrapport ”Hur har ditt barn det” som presenterades för cirka en vecka sedan. Den visar bland annat att fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp och kränkningar och att fler hör av sig om allvarlig psykisk ohälsa.

– Den bild som visas här är överensstämmande med den nationella bild som framkommer. Att våra ungdomar upplever det så här är oroväckande och givetvis något som vi behöver ta oss an och ta reda på mer om för att se vad vi behöver göra tillsammans, säger Anette Almqvist.