2016 hade barn- och utbildningsnämnden ett underskott på två miljoner kronor. Enligt den första prognosen efter att fyra månader kan 2017 sluta på nästan 8 miljoner kronor i underskott.

Även om intäkterna i verksamheten är cirka 6,3 miljoner väntas bli högre än vad man väntat sig i budgeten, så hjälper inte det när kostnaderna väntas öka ännu mer. 14,3 miljoner kronor över budget väntas personalkostnader, kapitalkostnader och övriga kostnader hamna på. Detta ger ett prognostiserat underskott på 7,97 miljoner kronor.

Annons

Det är förskolan, grundskolan, gymnasiet och särskolan som inte håller sin budget. Vuxenutbildningen, Stureplan, elevhälsan och den centrala administrationen håller sig däremot inom sina budgetramar.

Förskolan tilldelades 4 miljoner kronor extra i detaljbudgeten för att lösa kön till barnomsorgen som ökade hösten 2016. Men det kommer inte räcka enligt första prognosen, då kostnaderna för nya avdelningar, fler barn i befintliga lokaler och nya paviljonger blev högre än de tilldelade medlen och statsbidraget som kommunen fick.

I grundskolan handlar underskottet det bland annat om ökade personalkostnader och lägre intäkter från Migrationsverket eftersom det går färre asylsökande elever i grundskolan.

För gymnasiets del handlar underskottet främst om högre lokalkostnader sedan vuxenutbildningen flyttat ut till SLU och ett lägre elevantal än väntat.

Samtidigt ska man komma ihåg att det finns många osäkerhetsfaktorer i en prognos som kommer så tidigt på året. Den nye förvaltningschefen Jonny Palmkvist, som tillträdde på tjänsten i veckan, får nu i uppdrag att göra en åtgärdsplan. Den ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden den 15 juni.