Det var den 3 juli 2017 som tidningen publicerade en artikel på sin webbplats med rubriken Näringslivsprofilen lämnar S för SD. Underrubriken löd Övergången välkomnas: ”Ett bra tillskott – vi behöver erfarna politiker”.

En ledande socialdemokrat i kommunen beklagade avhoppet och ansåg det olämpligt.

Hos Sverigedemokraterna i Skaraborg välkomnades dock övergången. Distriktsordföranden citerades:

” – NN är absolut ett bra tillskott och jag känner mig trygg med honom. Vi behöver erfarna politiker, inte minst efter nästa val.”

Den ursprungliga versionen av artikeln, som publicerades kl. 08:48, illustrerades med en bild på NN flankerad av två män.

Bildtexten löd:

”NN, i vit skjorta, väljer att lämna sina uppdrag i Socialdemokraterna och kliva över till Sverigedemokraterna. Bilden är från ett tidigare fototillfälle.”

Samma dag länkade tidningen till artikeln på sin Facebook-sida. Facebook-länken visade bilden på NN flankerad av de två männen.

På tidningens webbplats beskars bilden senare så att de två männen klipptes bort och endast NN syntes. Enligt tidningen skedde detta på förmiddagen den 3 juli 2017. Senare samma dag togs bilden bort helt och ersattes av en bild som visade SD-ballonger.

Anmälde bilden

Publiceringen anmäldes av de två männen som flankerade NN på bilden.

Anmälarna, Carl Hellqvist och Sanny Naess, ville inte förknippas med Sverigedemokraterna på något sätt. De menade att bilden pekade ut dem som företrädare för partiet. Genom bildvalet och möjligheten att dela bilden på Facebook förmedlade tidningen intrycket av att de välkomnade NN till Sverigedemokraterna.

Annons

Carl Hellqvist och Sanny Naess hade försökt förmå liveredaktionen att ändra bilden redan den 3 juli 2017. Vid en andra kontakt med tidningen samma dag påpekade de att bilden fortfarande cirkulerade på Facebook. De begärde då ett klargörande eller en kungörelse om att de inte hade något med Sverigedemokraterna att göra och att bildvalet var olämpligt.

Den 7 juli 2017 kontaktade de tidningen en tredje gång och informerade om att den ursprungliga bilden fortfarande följde med när artikeln delades via Facebook. De påtalade även att de fortfarande väntade på en ursäkt eller kungörelse från tidningen.

Carl Hellqvist och Sanny Naess uppgav att de fått flera kommenterar från såväl bekanta som obekanta på grund av publiceringen och spridningen på Facebook. De ansåg i anmälan att de tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningens svar

Skaraborgs läns tidnings webbsida.
Foto: skaraborgslanstidning.se

Ansvarig utgivare vid tidningen ansåg inte att de två männen förorsakats en oförsvarlig publicitetsskada.

Däremot beklagade tidningen det olyckliga bildvalet. Samtidigt hade tidningen agerat snabbt. Så fort en av två männen hört av sig till redaktionen och påtalat det olyckliga bildvalet beskars bilden så att de två inte längre var med på fotot.

Även på Facebook genomfördes ett byte till den beskurna bilden.

Senare samma dag uppmärksammade dock en av anmälarna liveredaktionen på att den ursprungliga bilden fanns kvar när artikeln delades på Facebook. För säkerhets skull ersattes bilden i nätartikeln av den nya bilden på SD-ballonger, uppger tidningen.

Några dagar senare hörde en av anmälarna återigen av sig till redaktionen och hävdade att bilden fanns kvar på flera ställen på Facebook. Tidningen kontrollerade på nytt att bilden ändrats även på Facebook, vilket hade skett. Att Facebookanvändare har tagit en skärmdump av den ursprungliga bilden under den korta tid den låg uppe är utom tidningens kontroll.

Tidningen gjorde bedömningen att en rättelse eller ursäkt hade förstärkt publicitetsskadan för Carl Hellqvist och Sanny Naess. Därför vidtogs ingen sådan åtgärd.

PO:s bedömning

PO har till uppgift att pröva klagomål från enskilda som själva pekats ut med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om deras personliga angelägenheter.

Genom bildpubliceringen har anmälarna pekats ut i pressetisk mening.

I förening med rubriken och framförallt underrubriken kan bilden uppfattas som att det är Carl Hellqvist och Sanny Naess som välkomnar NN till Sverigedemokraterna. Att bli ihopkopplad med ett parti ett parti vars åsikter man tar avstånd ifrån och inte på något sätt vill förknippas med innebär en publicitetsskada.

Av vad som framkommit i ärendet framstår bildpubliceringen som ett misstag från tidningens sida. Ur pressetisk synpunkt är det viktigt att tidningen strävar efter att publicera korrekta uppgifter. Om det ändå av misstag blir fel, bör tidningen skyndsamt agera för att rätta till felet.

I det sammanhanget har tidningen på ett föredömligt sätt klippt bort Carl Hellqvist och Sanny Naess ur bilden, så snart det olyckliga bildvalet uppmärksammades. Jag finner inte heller anledning att ifrågasätta att tidningen vidtagit åtgärder för att korrigera bilden på Facebook. Att den ursprungliga bilden trots detta därefter fått ytterligare spridning på Facebook är beklagligt, men samtidigt inget som bör läggas tidningen till last.

Mer besvärande ur ett pressetiskt perspektiv är att anmälarna begärt men nekats en rättelse.

Å ena sidan kan det vara så att en rättelse väcker mer uppmärksamhet kring en felaktig publicering, vilket i sin tur kan förvärra publicitetsskadan. Det är också tidningens, och inte anmälarnas, uppgift att göra den bedömningen.

Å andra sidan gäller som pressetisk utgångspunkt att tidningar ska visa en generös inställning när det gäller bemötanden. I det här fallet begärde Carl Hellqvist och Sanny Naess ett tillrättaläggande i princip omedelbart efter publiceringen. De upprepade sin begäran flera gånger, vilket understryker hur angelägen saken var för dem.

Mot den bakgrunden finner jag att tidningen inte gjort tillräckligt för att begränsa publicitetsskadan och därför bör klandras.

Ärendet hänsköts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

PON:s bedömning

Nämnden anser att det är klandervärt i sig att bilden publicerades och instämmer i PO:s bedömning. Skaraborgs Läns tidning ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se. Här kan du även göra en anmälan.