Det har länge rått en stor osäkerhet om vilket drivmedel som ska ersätta de fossila och politiken har tyvärr präglats av ryckighet där olika förnybara alternativ ställs emot varandra.

För att snabbt sänka utsläppen är det dock tydligt att alla förnybara alternativ behövs. Inget kan ensamt ersätta de 75 TWh fossila drivmedel som används idag. Det viktiga är istället att vi hushåller med resurserna och använder dem så effektivt som möjligt. Därför ska varje bränsle användas där det har sina största fördelar.

Annons

I städerna löser man flera problem om man kan få bort trafikens hälsovådliga utsläpp och sänka bullernivån. Då passar elbilar, elbussar och ellastbilar med batterier och bränsleceller bra eftersom de inte har några lokala utsläpp. På samma sätt innebär det stora vinster att köra regionaltrafik på biogas som tillverkas av restprodukter som ändå måste tas om hand. Där lastbilstransporter kör pendlingstrafik kan även elvägar vara ett alternativ och stora transportföretag med egna tankstationer kan välja biodrivmedels mix på etanol, metanol, biodiesel eller biogas efter regionala förutsättningar.

Långväga transporter behöver flexibilitet för att till exempel kunna köra till andra länder med osäker tillgång på biobränslen. Där är biodiesel (HVO) ett bra alternativ eftersom det kan ersätta eller blandas med fossildiesel utan att motorn behöver ändras. Biodiesel behövs även till de tågtransporter som inte ännu inte elektrifierats.

Sjöfarten har börjat gå över till fossil metanol och flytande fossil gas (LNG) för att i första hand minska utsläppen av hälsovådliga kväve- och svaveloxider. De är därmed förberedda att tanka förnybar metanol och flytande biogas (LBG). För flyget är det enda alternativet på kort sikt gå över till biodrivmedel även om utvecklingen av hybridlösningar redan har börjat.

För att helt ersätta de fossila bränslena måste samtliga förnybara alternativ öka väsentligt. Det viktiga nu är att rätt förutsättningar ges för att snabbt få igång en hållbar inhemsk produktion av biodrivmedel och en utbyggnad av infrastruktur för laddning och tankning. Tillsammans med en satsning på energieffektivare och smartare transportlösningar skulle det dessutom ge våra företag möjlighet att exportera lösningar till andra länder.

Vår omställning kan på det viset få stora effekter globalt samtidigt som den skapar arbetstillfällen och blir en lönsam affär för det svenska näringslivet.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige