Carl Liwell understryker att det ingår i skolans uppdrag att arbeta förebyggande, så att inte kränkningar och mobbning uppstår. På Källeskolan pågår det ständigt, menar han.

— Vi försöker nå fram till eleverna och förklara vilket beteende som inte är acceptabelt. Det är ett kontinuerligt arbete som görs av hela skolans personal, inklusive mig själv. Vår ambition är att nå ända fram.

Men det fungerar inte alltid. Det förekommer att elever använder dåligt språk och beter sig olämpligt, men då tar skolpersonalen tag i det genast, förklarar rektorn.

— Här är det nolltolerans om något händer. Ibland kan det hända att ett barn inte kan styra sig i leken, men då får vi vuxna berätta vad som gäller, säger Carl Liwell, som själv är rastvakt emellanåt.

— Vi har stor vuxentäthet och vi syns. Vi har bland annat förstärkt vuxennärvaron på fotbollsplanen.

Han understryker också att det är viktigt att eleverna tar kontakt med en vuxen om något händer.

Om något inträffar skrivs en tillbudsrapport, skolan utreder händelsen och sätter in åtgärder. På Källeskolan finns också, liksom på flera andra skolor i kommunen, ett trygghetsteam som kan kopplas in. Teamet består av pedagoger och rektorn.

Annons

— Då stämmer vi av vad som hänt och vem som gjort vad. Vi har en konstant och tydlig process för trygghetsteamet. Vi brukar också vara tydliga och berätta på föräldramötena att den här funktionen finns, förklarar Carl Liwell.

På Källeskolan pågår även ett projekt med fokus på bemötande och språkbruk. En klass har valts ut och extra resurser med stöd från bland annat elevhälsan har satts in. I höstas genomfördes projektet i årskurs två, nu är det årskurs fyras tur.

— Vi arbetar med barnens språkbruk, deras bemötande mot varandra och mot vuxna, berättar Carl Liwell.

Värdegrundsarbete sker också på skolan och i årskurs sex har ett filmprojekt om mobbning och kränkningar genomförts.

— Vi kan se att det görs framsteg, men det är klart att det kan vara svårt för en utomstående att se framstegen. Jag förstår om man hoppas att problemen kan jobbas bort på en gång, men det här arbetet tar tid.

Han understryker vidare att alla föräldrar är välkomna att besöka skolan och följa sitt barn under dagen. Att föräldrar känt sig ivägkörda beror på att läraren inte haft möjlighet till ett möte just då.

— Jag skickade ut ett förtydligande till alla vårdnadshavare efter att föräldrar ville ha längre samtal med en pedagog under skoltid. Vi träffar gärna föräldrarna, men då måste man avtala tid först, så att vi inte tar tid från undervisningen, förklarar Carl Liwell.

Han förstår också oron över de täta bytena av rektor de senaste åren.

— Täta chefsbyten är inte bra oavsett vilken arbetsplats det gäller. Men nu är jag här och jag tänker stanna, understryker han.

Medarbetarenkäten som pekade på att personalen har synpunkter på sin arbetsplats är också något som skolledningen tagit till sig.

— Vi har tagit till oss vad medarbetarna beskrivit och arbetar aktivt med hela personalgruppen, säger Carl Liwell.