Det väntades bli ett gott resultat för Skara kommun. När årsredovisningen för 2016 summerats så överträffar resultatet förväntningarna. De kommunala bolagen visar fortsatt goda resultatnivåer och kommunkoncernens sammanställda resultat uppgår till 97,9 miljoner kronor.

— Det ger oss ger oss goda förutsättningar att tillsammans med alla våra duktiga medarbetare fortsätta utveckla och förbättra Skara för våra invånare, säger Fredrik Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Resultatet uppgår till 7,4 % av skatteintäkter och generella bidrag, vilket ska jämföras med att kommunen över tid behöver ha mellan 2-3 procent i överskott.

Annons

— Vi budgeterade ett högt resultat, 37 miljoner kronor, samtidigt som vi klarade av att förstärka verksamheterna inför 2016 med mer pengar vilket har skapat fler arbetstillfällen. Alla våra medarbetare har verkligen gjort ett fantastiskt arbete för att leverera så mycket bra verksamhet. Jag vill skicka med ett jättetack till alla, säger Fredrik Nordström.

Sammantaget har nämnderna ett överskott på ca 33 miljoner kronor där omsorgsnämndens överskott uppgår till ca 22 miljoner kronor. Kommunstyrelsen visar ett överskott på ca 7 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden cirka 3 miljoner kronor, nämnden för service och teknik ca 3 miljoner kronor medan barn- och utbildningsnämnden har ett underskott på cirka 2 miljoner kronor. Övriga nämnder redovisar resultat i stort enligt budget.

Skara kommun har ökat antalet anställda med 133 fler årsarbetare till 1 860 årsarbetare i kommunen under 2016 jämfört med 2015. Detta är en ökning med hela 7,7 % anställda i kommunen. Merparten av dessa arbetar inom omsorgen samt barn och utbildning. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 99 medarbetare under året.

Befolkningen i Skara kommun har under 2016 ökat med 268 personer vilket motsvarar 1,4 %. Detta är en av de största ökningarna i förhållande till kommunens storlek för ett enskilt år sedan 1950. Skara kommun har från 2011 när trenden vände uppåt ökat med nästan 800 invånare från 18 220 till 18 979.

— God ekonomi och fler anställda ger bättre service, utbildning och omsorg för Skara kommuns invånare. Det är positiva signaler samtidigt som vi fortsätter att investera för framtiden för att kunna erbjuda alla invånare en ännu bättre verksamhet, avslutar Fredrik Nordström.

2016 års investeringsutfall uppgår till 232 miljoner kronor. Viktoriaskolan är enskilt största post och invigning väntas sensommaren 2017. Vilanhallen har färdigställts tillsammans med ombyggnad av ishallen samt nya tennisbanor. Därutöver har investeringar skett i gator och vägar, fastigheter samt maskiner och inventarier.