Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar 1,2 miljoner kronor till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för att fortsätta utvecklingen med att förbättra vård och stöd till unga vuxna med missbruk och beroende. Medlen ska användas för att fortsätta att utveckla den så kallade mellanvården.

Mellanvård är en vårdform mellan den slutna och öppna specialistvården. Vården riktar sig till unga från 16 år och uppåt. Uppgiften är att stödja patienten i hemmet efter utskrivning från sjukhuset, tills patienten kan klara sig med hjälp av den öppna vården.

Självmordsförebyggande arbete

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar också Skaraborgs Sjukhus närmare en miljon kronor för självmordsförebyggande arbete.

Pengarna ska gå till att identifiera tidiga signaler för att förhindra självmordsförsök och att stärka den enskildes rätt till en samordnad individuell plan inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det kan handla om att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att utbilda personal.

Skaraborgs Sjukhus är aktiva inom vårdsamverkan Skaraborg för att nå nollvisionen om självmord. Skaraborgs Sjukhus arbetar inom vuxenpsykiatrin med att identifiera tidiga signaler och/eller uttryck för att förhindra självmordsförsök främst genom utbildnings- och stödinsatser.

Sedan 2010 är det lagstiftat att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda.

Annons

Finansieringen sker via statsbidrag.

Detta skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.