Kommunala bolagen är Skaras räddning

Skara kommuns invånare har rätt till bra kvalité och god tillgänglighet inom vård skola och omsorg - det är det de betalar för. Då är det viktigt att ha en sund ekonomi som innebär en balans mellan ekonomi och verksamhet Kommunen är en serviceorganisation inte ett finans- eller fastighetsbolag

Fredrik Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, är nöjd. ”Vi når inte riktigt upp till årets budget men det är ett bra resultat som väl möter upp kommunens långsiktiga ekonomiska resultatmål” säger han i ett pressmeddelande.

Hur ser det då ut med de delar av kommunens ekonomi som hör till huvuduppgiften? Kommunens nämnder redovisar ett underskott i sina verksamheter på 19 mnkr mot budget där omsorgsnämnden svarar för 17 mnkr, barn och utbildningsnämnden för 7 mnkr och Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott om 1 mnkr. Våra kärnverksamheter har alltså massiva underskott, samtidigt som kvaliteten brister. Våra höga sjuktal visar också att det finns risk att skicklig personal betalar för att leverera kvalitet trots underfinansiering, genom att arbeta sig in i väggen.

De kommunala bolagen har till största delen en positiv utveckling. Skara Energi AB räknar med ett resultat på närmare 24 mnkr, Centrumbostäder AB förväntar sig att resultatet uppgår till 8 mnkr medan Näringsrådhuset i Skara ABs resultat väntas uppgå till 2 mnkr. Music Factory AB som är under avveckling prognostiserar ett negativt resultat på helåret som uppgår till -2 mnkr.

Annons

Vad drar man rimligen för slutsats av dessa siffror? Ja, för det första att det vore katastrofläge i Skara om det inte vore för de kommunala bolagen. Det är i praktiken dessa som gör att budgeten går runt, trots att det regnat manna från statshimlen. Och detta i brinnande högkonjunktur! Den andra slutsatsen pekar på en total felbudgetering, som hade varit ännu sämre om inte Barn- och utbildningsnämnden tillförts fyra miljoner vid förra kommunfullmäktige. Inte bara har den politiska ledningen dragit på sig fasta kostnader som man inte ens i högkonjunktur klarar av att hantera, man har också visat att man inte kan lägga en rimlig och hållbar budget.

De faktiska kostnaderna för kommunens huvudåtagande, vård, skola och omsorg är alltså långt större än de tilldelade medlen. Detta är ett problem alldeles oavsett om kommunen totalt sett når de långsiktiga ekonomiska målen.

Ylva Pettersson (M), Oppositionsråd

Markus Hagberg (M), v. ordf. Omsorgsnämnden

Svar direkt

(M) är svaret skyldigt

Moderaterna fortsätter att utmåla Skara kommun som en kommun med stora fel och brister. Det är inte trovärdigt. Återigen förs kritiken fram utan att presentera egna förslag och lösningar på de utmaningar som vi gemensamt står inför. Fler barn i förskola och grundskola, ökande behov av hemvård och äldreboende. Alltför många anställda och invånare i ohälsa och långa sjukskrivningar samt ett skriande behov hos företagen av arbetskraft och kompetens. Hur ser de moderata lösningarna ut?

Dessutom fortsätter moderaterna att kalla skatteintäkter för ”manna från statshimlen” och inte ett resultat av att det går bra för Sverige, med fler i arbete och där företagen som anställer bidrar med stora insatser för Sveriges och Skaras utveckling. Moderaterna är väl medvetna om att just intäkter från skatt utgör grundfinansieringen av en kommuns verksamheter. Hur tänker moderaterna att finansiera kommunens verksamheter utan skatteintäkter?

Skara kommun har en budget på 1 miljard kronor. Mellan olika partiers budgetförslag skiljer ofta någon miljon. I övrigt är vi överens om hur kommunens resurser ska fördelas. För 2018 års budget skiljer det 300 000 kronor mellan den politiska ledningens budget och moderaternas förslag.

Hur tänker Moderaterna finansiera Skara kommuns verksamheter om skatteintäkter inte är välkomna, samtidigt som alla verksamheter ska få mer resurser?

Fredrik Nordström (S) Kommunalråd Skara kommun