Vilken sida om gångbanan är det egentligen som gäller för joggare, gångtrafikanter och cyklister? Frågan får många att tveka, och i snabba scenarion där kommunikationen mellan gångtrafikanter och cyklister brister, kan osäkerheten till att olyckor sker.

Tidigare har det inte funnits några konkreta regler för vad som gäller för fotgängare på kombinerade gång- och cykelbanor, men sedan i oktober har regeringens beslut om tillägg i trafikförordningen bringat klarhet i frågan.

Den nya trafikförordningen säger att den som går eller joggar på en gemensam cykel- och gångbana ska hålla till vänster i sin färdriktning, medan cyklister ska fortsatt hålla till höger. Bakgrunden till beslutet är att underlätta för ögonkontakt mellan fotgängare och cyklister då de möts på samma sida om banan.

I samband med denna lagförordning infördes även fyra andra förtydliganden.

- Hädanefter ska cykelboxar som ger cyklister möjlighet att vänta på grönt ljus framför biltrafiken, anges vägmarkeringar.

- En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.

- Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.

- Lokaliseringsmärken för vägvisning innefattar även märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.