Helen Granbom Angerheim (SD) från Götene har i en motion föreslagit att regionen ska införa vad som kallas det grå arkivet. Namnet anspelar på det inom begravningsbranschen använda vita arkivet, där personer kan ange önskemål om saker efter sitt eget dödsfall, som begravning et cetera.

Det grå arkivet är tänkt att användas efter en svår demens eller kraftig hjärnskada efter till exempel en olycka eller en stroke. Tanken är att det grå arkivet ska följa med som en bilaga till patientjournalen.

Syftet är enligt motionen att patienten ska få en drägligare tillvaro, men också att underlätta för vårdpersonal och lugna anhöriga med att hänsyn tas till personens individuella önskemål.

Motionen har varit på remiss till ett flertal instanser. Ingen är uttalat positiv. De flesta föreslår avslag.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden anser att tanken med införandet av det grå arkivet ”är god och uppgifterna är värdefulla. En god och säker vård kräver dock att patientens behov och önskemål ständigt omprövas. Dokumentation av vård och behandling ska ske fortlöpande i patientjournalen och alla involverade i vården ska ha tillgång till uppgifterna. Risken med ett grått arkiv är att uppgifterna blir inaktuella och ändras under vårdförloppet. Det finns också risker med parallella dokument och det blir en extra administrativ belastning."

Regionstyrelsen tog också beslut om att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen. Sverigedemokraterna reserverade sig inför avgörandet i fullmäktige.

Annons