När grusparkeringen nära busstationen skulle snyggas till i höstas upptäcktes en tidigare okänd dieselcistern. Det innebär att redan nu inleds saneringsarbetet av marken inför det planerade framtida bostadsbyggandet på Stationsområdet.

— När vi gjorde undersökningar visade det sig att området var ganska förorenat, säger Eric Alnemar, planarkitekt på Skara kommun.

Det har tidigare hittats föroreningar i form av diesel, metaller och PAH i nivåer över riktvärdena.

Annons

Föroreningarna var inte oväntade, för tidigare har det funnits bussgarage och lokstall på platsen.

Den nedgrävda dieselcisternen var som sagt okänd, och är troligtvis en källa till den tidigare konstaterade oljeföroreningen.

Området klarar kraven för att användas till mindre känsliga verksamheter. Men om marken ska användas till bostäder måste det saneras.

— Oavsett om det ska byggas bostäder där måste det göras, vi vill inte ha miljöfarliga ämnen i marken där och det är lika bra att göra det nu.

I samband med saneringen ska det också göras provgropsgrävningar, för förmodligen finns det kvar plattor i marken efter när lokstallet och bussgaraget revs. Man ska se om de går att hitta då.

Just nu pågår upphandlingen av saneringen, planen är att det ska inledas i april. Under tiden kommer delar att parkeringen att vara avstängd. Det är svårt att uppskatta kostnaden för att sanera området och ta bort den nedgrävda dieselcisternen. Enligt de beräkningar som finns idag kan det handla om 2-2,5 miljoner kronor.