På det sista mötet för regionfullmäktige under mandatperioden ställde flera socialdemokratiska ledamöter frågor till ordförande i sjukhusstyrelser i regionen, med anledning av vårdköerna och sjukhusens ekonomi.

– Vi passar på att ställa frågorna till sjukhusstyrelserna för att situationen ser ut som den gör. Utvecklingen på våra sjukhus är oroande, sa Janette Olsson (S) som frågade om Kungälvs sjukhus.

Håkan Linnarsson (S) riktade en fråga till Johnny Bröndt (M), ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt Håkan Linnarsson har mandatperioden präglats av längre köer till operation samt att ekonomin på sjukhusen försämrats. Han undrade om Johnny Bröndt ansåg sig ha de resurser som krävs för att möta de behov som finns, få en ekonomi i balans och behandla alla patienter som står i kö?

– Ja, på längre sikt. Vi har idag kostnadsproblem och en kostnadsökningstakt som är oacceptabelt hög. Det har vi ännu inte fått bukt med, svarade Johnny Bröndt, som trodde att sjukhusets underskott kan minskas till under 150 miljoner kronor.

Han framhöll också förbättringar inom barnsjukvården och väntetiderna på akuten, samt att mer pengar lagts till sjukhuset än tidigare.

Christer Ahlén frågade om vårdgarantin på Skaraborgs sjukhus.

– Varannan patient för vänta på operation eller behandling mer än 90 dagar. Det är det lägsta måluppfyllandet vi haft, det är 35 procentenheter lägre än för några år sedan. Hur mycket ska det sjunka innan det blir bättre? undrade han.

Annons

Ulla-Britt Hagström (L), styrelseordförande Skaraborgs sjukhus, svarade att man i alla fall inte löser det genom skrämseltaktik och att ”hota med Stora stygga vargen” som hon menade att Socialdemokraternas protokollsanteckning vid senaste styrelsemötet kunde liknas vid. Då varnade Socialdemokraterna för att regionledningen kan vidta radikala åtgärder i början av nästa år om inte sjukhuset får ordning på situationen.

Ulla-Britt Hagström höll samtidigt med om att det är för långa väntetider för operation och behandling.

– Vi har haft problem med att specialistsjuksköterskor vid operation och IVA sagt upp sig. Vi har inte kunnat upprätthålla alla vårdplatser, sa hon.

Socialdemokraterna vill att mer resurser fördelas till sjukhusen.

– Ni bara slaviskt följer direktiven från regionledningen och lyckas inte leva upp till ambitionen om en ekonomi i balans. Är inte detta ett bokslut över fyra år av stort misslyckande? sa Christer Ahlén.

Annica Erlandsson (S) frågade om vårdgarantin på NU-sjukvården och Jim Aleberg (S) ställde en fråga om jämlik sjukvård.