Under flera år har elevernas kunskapsresultat försämrats i Skara kommun. Resultaten från de nationella proven och betygsstatistiken visar att allt fler elever misslyckas med att lämna grundskolan med godkända betyg och därmed bli behöriga till gymnasiet.

Arbetet med att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta behöver sättas i fokus, för att säkerställa en god utbildning av hög kvalitet. Målet ska vara att elevernas resultat ska förbättras.

Vi ser gärna en ökad valfrihet inom skola och barnomsorg. Vår ambition är att minska barngruppernas storlek i förskolan med avsikt att minska arbetsbelastningen samtidigt som inlärning och trygghet förstärks. Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen.

Flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande ska bejakas. Vi anser därför att kommunen inte ska bedriva barnomsorg, utifrån ett genusperspektiv, där olikheterna inte tillåts.

Samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, ska alltid vara svenska. Vi anser inte heller att modersmålsundervisning främjar assimilationen till det svenska samhället och dess effekter för att stödja inlärning av det svenska språket är högst tveksam.

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans. Särskilda jourklasser ska inrättas för att vid behov lösa ordningsproblem samt stödja de elever som behöver speciell tillsyn.

Annons

Vi är av den bestämda åsikten att heltäckande slöjor inte hör hemma i skolan. Det är inte bara så att de försvårar undervisningen, utan de är dessutom ett uttryck för religiös extremism och kvinnoförtryck. Vi vill därför helt förbjuda heltäckande slöja i förskola och grundskola. För oss är det oacceptabelt om en enda flicka eller kvinna i tvingas bära heltäckande slöja. Det är av yttersta vikt att samhället markerar mot kvinnoförtryck i alla dess former, vare sig det är kulturellt eller religiöst betingat.

Therese Holm

Kommunfullmäktigekandidat (SD)