Ekologiska lantbrukarna Väst och Skaraborg bjöd in representanter från alla åtta partier i regionfullmäktige till grillkväll nyligen på Hushållningssällskapets försöksgård utanför Grästorp.

Trots värme och skördetider var lokalen nästan fullsatt för att både diskutera framtidsfrågor samt det rådande krisläget som torkan inneburit för det svenska jordbruket.

Henrik Jönsson försöksledare på Logården inledde med information om verksamheten på gården samt försöksodlingarna som görs i dagsläget. Åhörarna framförde då önskemål om mer forskning och innovationssatsningar på det ekologiska jordbruket. Något som Liberalernas Pär Johnsson senare också framförde. Det borde vara proportionerligt mot den odlingsareal som är ekologisk.

Kvällens upplägg var att partierna skulle få framföra både sina visioner och framtidsplaner men också svara på hur de konkret jobbar med det i dagsläget för att uppfylla sina mål. Flera frågor var partierna överens om att den inhemska matproduktionen är viktig och prioriterad och att samma regler ska gälla för den offentliga upphandlingen som i produktionen av svenska livsmedel. Moderaternas Sten Bergheden tyckte att Sverige bör ha en självförsörjning på 100-150 procent och även exportera livsmedel, samt att dieselskatten skulle ligga i nivå med Danmark.

Att öka efterfrågan, producera miljösmart ochförbättra ursprungsmärkningen är viktiga nycklar tyckte Ulf Eriksson (C).

Annons

Tina Ehn (MP) ville gå ännu längre med sina miljömål och tyckte att det ekologiska lantbruket har kommit längst på den vägen. ”Hur ska vi göra för att bli fossilfria” frågade sig Tina Ehn (MP).

Magnus Harjapää (SD) vill att det produceras närodlat och svenskt men ville inte ställa konventionellt jordbruk mot ekologiskt. Magnus tyckte också att konsumenternas livsmedelspriser ska hållas fortsatt låga. Politiken har ansvar för att lösa klimatfrågan och det kan inte läggas på marknaden eller någon annan tyckte Evalena Öhman (V). Hon tyckte att det ekologiska jordbruket har lyckats bäst med detta. Evalena tyckte också att de offentliga köken, skola, vård borde vara bättre på att snabbt ändra i sina matsedlar beroende på säsong och tillgång på livsmedel. Som nu på grund av torkan när djur behöver slaktas i förtid för att fodret ska räcka, så borde det vara mer kött på matsedeln. För att sedan minska när tillgången förväntas bli sämre på det inhemska köttet. Här ville Magnus Jacobsson (KD) även diskutera vilka regler som styr den offentliga upphandlingen av svenska råvaror och livsmedel och att det är viktigt främst av säkerhetsskäl.

Här är andra förslag som kom upp under debatten:

För att få ökad efterfrågan på svenska ekologiska livsmedel krävs bättre ursprungsmärkning (M).

Stark information och kunskapsspridning (C).

Tydlig ursprungsmärkning är en självklarhet och bör inte överlämnas helt till konsumenterna/marknaden att lösa efterfrågan utan skapa tydliga regler samt öka forskningen på ekologiskt lantbruk (MP).

SD tyckte att efterfrågan styrs av priset och att svenskt är för dyrt i förhållande till importerat.Lösningen på detta är att omförhandla villkoren med EU eller gå ur EU.

V vill klimatdeklarera alla livsmedel för att underlätta för konsumenten att göra bra val. På så sätt skulle även veganprodukter hamna högt i rankningen trodde Evalena (V).

Våra höga krav och regler på svensk livsmedelsproduktion bör ses som en konkurrensfördel där livsmedelsproducenterna bör få hjälp att marknadsföra de värden som svensk matproduktion faktiskt ger (L).

Samhället bör vara berett på att hålla lager av livsmedel på grund av säkerhetsläget samt öka produktionen inom landet (KD).

Regeringens krispaket på1,22 miljarder skulle ge ca 375kr per ko till torkdrabbade bönder.

Så här hade oppositionen löst det:

C har ett konkret förslag på 5,3 miljarder som snabbt skulle gå att lösa med åtgärder Sverige kan fixa själva.

M skulle sänka dieselskatten och absolut inte höja den som nuvarande regering gjort i juli i år. Snabbt betala ut EU-stöd som staten är skyldig sen 2015 vilket går att göra omgående. MP vill inte sänka dieselskatten utan vill hitta långsiktiga lösningar där ekologiskt lantbruk är en nyckel.

Kvällens moderator Märta Jansdotter ledde debatten med kunnig hand och rättade vänligt men bestämt diverse sakfel som dök upp i debatten.