Varifrån får Google elektricitet för att kunna sköta sitt digitala imperium? Du kan naturligtvis googla på detta, eller till äventyrs använda en annan sökmotor, eller så kan du fortsätta läsa. Svaret kan nämligen finnas närmare än du tror.

Lyrestad vindpark

Rabbalshede Kraft och investmentbolaget Ardian Infrastruktur bygger 22 vindkraftverk söder..

Lyrestad vindpark

Rabbalshede Kraft och investmentbolaget Ardian Infrastruktur bygger 22 vindkraftverk söder om Lyrestad i Mariestad och Töreboda kommuner.

Årsproduktionen om 234 GWh kommer att köpas av Google genom ett långsiktigt elhandelsavtal.

Totaleffekten är 76 MW.

Byggnation påbörjades försommaren 2016.

Anläggningsarbetet utförs av Skanska som ansvarar för markarbeten, vägar samt betongfundament. Ellevio ansvarar för nätanslutning.

Vindkraftverken som skall levereras är av modell Vestas med effekt om 3,45 MW.

Vindparken beräknas vara i drift hösten 2017.

Rabbalshede Kraft och Ardian Infrastruktur driver vindparken genom ett gemensamt bolag där Rabbalshede Kraft äger 25 procent av aktierna.

Samråd med kommuner och länsstyrelse hölls november 2010.

Samråd med allmänheten hölls november 2010.

Tillståndsansökan lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götaland under november 2011.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat miljötillstånd för 22 vindkraftverk med totalhöjden 200 meter. Miljötillståndet vann laga kraft under januari 2014.

Källa: Rabbalshede kraft

Företaget Google har strävat efter och i år uppnått målet att köpa lika mycket förnybar energi som man förbrukar. Förra året köpte man enbart hälften av sitt behov.

— Vi har arbetat oerhört hårt för att nå detta mål, säger Marsden Hanna, som ansvarar för Googles globala energiprogram, enligt en artikel på Googles hemsida.

Google har slutit långsiktiga avtal med ett flertal vindkraftsparker om att köpa upp all el som produceras. Vindkraftsparkerna är utspridda över jorden och i artikeln beskrivs att de är belägna på avlägsna platser, som i bergstrakter i USA, en öken i Chile, på vallar utmed Hollands kust och i svenska Lappland.

Men det finns även en vindkraftspark på närmare håll, eller rättare sagt håller den på att resas. Det är Rabbalshede kraft som tillsammans med den externa investeraren Ardian infrastruktur, bygger 22 vindkraftverk utanför Lyrestad i Mariestad och Töreboda kommuner. Detta kommer att bli Västergötlands största vindkraftsanläggning.

— Det har varit en utmanande period med låga elpriser. Det underlättar för oss att bygga när vi kan säkra elförsäljningen långsiktigt, säger Britta Ersman på Rabbalshede kraft.

Annons

Avtalet med Google om att köpa hela elproduktionen är på tio år och kan förlängas. Vad it-jätten får betala för en KWh hålls dock hemligt och framgår nog inte ens vid en googling.

Att verken reses där de gör är ingen slump. Platsen beskrivs som en av bästa för landbaserad vindkraft i Europa.

— Om man tittar på en karta över vindförhållanden kan man se att det blåser kraftigt vid svenska och norska västkusterna, men det går också in ett område med väldigt bra västliga vindar över Vänern och in i Västergötland, säger Britta Ersman.

Vindkraftsparken kommer att invigas 1 oktober, trots att parken sannolikt inte kommer att vara färdig vid tidpunkten. Bygget har nämligen försenats av, just det, att det blåst för mycket. Rabbalshede kraft räknar med att alla 22 verk ska vara resta innan årsskiftet.

Vid invigningen deltar en lång rad talare, bland andra riksdagsledamoten och energipolitiska talespersonen för Miljöpartiet Lise Nordin, Törebodas kommunalråd Bengt Sjöberg och Amir Sharifi från Ardian infrastruktur.

Det första samrådet kring parken höllls 2010 och det har funnits synpunkter på bygget från närboende, främst kring buller men också hur utsikten och djurlivet påverkas.

— Det väcker alltid frågor när det sker en stor förändring i närmiljön och det tar vi på största allvar. Det finns väldigt strikta regler för hur mycket det får lov att låta och om detta överskrids så får vi ställa ner verken, säger Britta Ersman.

I miljökonsekvensbeskrivningen står att intensivt skogsbruk gjort att andelen naturvärden är låg i området där verken byggs. Parken ligger i närheten av Göta kanal, som är av riksintresse för kulturmiljövården. Vindkraftverkens placering påverkar inte kulturvärden och rekreationsmöjligheter, men landskapsbilden förändras, enligt miljökonsekvensbeskrivningen.

Och nej, om du undrar så går inte elen direkt från vindkraftsverken till Googles serverhallar. Elen säljs på marknaden och Google köper in lika mycket reguljär elkraft. Nästa mål för företaget är att kontinuerligt förse sina anläggningar med förnybar energi.