Skara kommun är i ett pressat ekonomiskt läge, både i år och även nästa förra år. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna konstaterar att det därför var en utmaning att ta fram ett budgetförslag som ser framåt och satsar på kärnverksamheterna, samtidigt som har en budget i balans.

– Det är en pressad situation, det budgeterade överskottet för i år är redan borta. Det ger inte utrymme för några utsvävningar, säger Lars Berg (C).

De är barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden.

– Vi har försökt göra en reformbudget, trots att reformutrymmet är noll. Det krävs för att ha kvalitet i verksamheterna och en budget i balans, säger Ylva Pettersson (M), oppositionsråd.

Skara har utmaningar framöver, inte minst i de två stora nämnderna där både har stora besparingskrav. De är egentligen omöjliga att genomföra utan att invånarna påverkas på ett sätt som inte är acceptabelt, menar Ewa Karlsson (M) i omsorgsnämnden och Lotta Grönlund Plöen i BUN.

Annons

För att kunna gå in med mer resurser i de två nämnderna väljer man därför att lägga sig på ett lågt resultat, endast en miljon kronor i överskott.

– Vi prioriterar att få verksamheterna i land. Men enligt underlaget från tjänstemännen hade kommunen hamnat på minusresultat, säger Ylva Pettersson.

Omsorgen ska enligt M, C och KD:s budgetförslag få 5 miljoner kronor extra och BUN fyra miljoner extra. Båda nämnderna får också halverat effektiviseringskrav, till en halv procent.

– Det är en väsentlig förstärkning, anser politikerna.

I budgetförslaget ryms inte så många investeringar. Likt den politiska ledningen vill M, C och KD investera i förskolan. Men istället för bara en stor vill de satsa på två mindre.

– Med två mindre förskolor går det att bygga ut om det finns behov, då kan man både bygga för valfrihet och flexibilitet, säger Ylva Pettersson.

Den ena ska byggas tillsammans med ett trygghetsboende, vilket är något som efterfrågats från omsorgens sida och även gör att verksamheterna kan drivas mer effektivt och i samverkan. Investeringen är på totalt 65 miljoner kronor. Förslaget är att de kan byggas i Sörskogen, Skaravallen eller Vasaparken.

Man vill också satsa en miljon kronor på att färdigställa Ishallens renovering. Istället skjuts multisportarenan på framtiden. Man vill även utreda en framtida rackethall i Skara samt satsa en miljon kronor på att implementera landsbygdsstrategin.

För att få ihop detta har tuffa prioriteringar behövt göras. Bland annat vill man effektivisera användandet av kommunens bilpark, enligt en utredning från kommunens miljöstrateg kan det spara en miljon kronor per år.

6,1 miljoner kronor omdisponeras från kommunstyrelsen till nämnder. De har också ett effektiviseringskrav på sig, som innebär att man måste minska på antalet inhyrda konsulter och strateger.

– Jag vet att vi har skicklig kompetens och har fullt förtroende att vi kan lösa ledningsfunktioner, ta fram visioner och kommunikationsmaterial och planera kalas med vår interna kompetens, säger Ylva Pettersson.

Kultur- och fritidsnämnden har också fått ett mindre effektiviseringskrav, som går ut på att se över föreningsstöden så de hamnar rätt. Men de får även pengar som ska gå till stöd till idrott och föreningar och stöd till samverkan med civilsamhället. Där vill man främst satsa på projektet Måltidsvän som höjer livskvalitén för äldre.

M, C och KD lämnar in sitt budgetförslag på onsdagen eller torsdagen. Den 23 maj ska det tas beslut om den i kommunstyrelsen och den 11 juni i kommunfullmäktige.

– Naturligtvis är chansen att den antas av kommunfullmäktige små i detta demokratiska läge. Men nu i kommunstyrelsen kan den politiska ledningen jobba in våra förslag i sin budget, säger Ylva Pettersson som välkomnar dialog med dem.

– Vi bjuder gärna på vår politik, instämmer Lars Berg (C).

De tycker också att budgetförslaget är ett viktigt sätt att visa väljarna vilken inriktning man vill att Skara ska ta framåt. Budgetbeslutet ska också fastställas efter valet.

Fakta: Några av satsningarna i M, C och KD:s budgetförslag

En kvalitetshöjande ramjustering till omsorgsnämnden med 5 000 000 kr.

En kvalitetshöja..

Fakta: Några av satsningarna i M, C och KD:s budgetförslag

En kvalitetshöjande ramjustering till omsorgsnämnden med 5 000 000 kr.

En kvalitetshöjande ramjustering till barn- och utbildningsnämndenn med 4 000 000. Förskola, elevhälsa och gymnasium ska prioriteras.

Effektiviseringskravet minskas till 0,5% i omsorgen och BUN, för att möta en högre politisk ambitionsnivå.

En miljon för att färdigställa renovering av ishallen.

25 miljoner för investering i en förskola för ca 60 barn år 201940 miljoner för investering i en förskola för ca 60 barn i samspel med trygghetsboende år 2020.

En miljon tillförs för ambitionshöjning gällande landsbygdsstrategin.

Relaterat: S vill miljonsatsa på fler förskoleavdelningar i Skara