Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet.

Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena, skriver stiftet i ett pressmeddelande.

– Det finns många angelägna projekt och vi hade egentligen behövt ungefär 20 miljoner till för att klara dessa, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson i pressmeddelandet.

Lista: Fler kyrkor i närområdet som får mindre bidrag

Falköpings pastorat Luttra kyrka, partiell renovering av yttertak - 65 000

Falköpings pa..

Lista: Fler kyrkor i närområdet som får mindre bidrag

Falköpings pastorat Luttra kyrka, partiell renovering av yttertak - 65 000

Falköpings pastorat Marka kyrka, underhållsmålning av kyrka och klockstapel - 180 000

Falköpings pastorat Mularps kyrka, renovering av yttertak - 319 000

Falköpings pastorat Tiarps kyrka, fönsterunderhåll. 92 000

Falköpings pastorat Yllestads kyrka, putslagning, avfärgning, dränering - 263 000

Floby pastorat Floby pastorat, renovering och rengöring av kyrkorglar - 30 000

Floby pastorat Grolanda kyrka, tornrenovering - 765 000

Floby pastorat Hällestads kyrka, klimatstyrning - 113 000

Floby pastorat Jäla kyrka, nytt tegeltak - 578 000

Götene pastorat Husaby kyrka, åtgärdsplan för konservering av inventarier - 167 000

Herrljunga pastorat Alboga kyrka, avvattning - 64 000

Herrljunga pastorat Ods kyrka, utvändig omputsning och målning fasader - 563 000

Norra Billings pastorat Frösve kyrka, målning av torn och fönster, tak, översyn tak och sprickor - 377 000

Norra Billings pastorat Värings kyrka, utvändig tillgänglighetsanpassning - 174 000

Skövde församling Sjogerstads kyrka, renovering av puts, tak, dagvattensystem - 565 000

Skövde församling Sjogerstads kyrka, utvändig tillgänglighet - 65 000

Tidaholms pastorat Hömbs kyrka, mögelsanering orgel - 90 000

Tidaholms pastorat Velinga kyrka, renovering av klockstapel - 648 000

Tidaholms pastorat Vättaks kyrka, ommålning fasad - 238 000

Tidaholms pastorat Vättaks kyrka, projektering av grunden - 150 000

Varabygdens församling Vara kyrka, omläggning skiffertak - 2 062 000

Varabygdens församling Vedums kyrka, renovering klockstapel - 782 000

Värsås pastorat Forsby kyrka, målning fasader, fönster, dörrar - 535 000

Källa: Skara stift

Annons

Därför blev det ovanligt hårda prioriteringar bland ansökningarna. En del arbeten har också delats upp i etapper, där nästa etapp får vänta ett år.

– Det innebär att vi redan intecknat en del av bidragen för 2021. Men då kommer det att tillämpas nya principer, och vi hoppas att det finns mer pengar att dela ut, säger Inga-Kajsa Christensson.

Stoppa framtida problem

Skara stift satsar på förebyggande åtgärder. Dit hör brandskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador.

Liksom under en rad tidigare år finns det också kyrktorn som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena.

Däremot ges inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Tidigare har stiftet kunnat ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Men numera säger reglerna att sådana åtgärder ska bekostas med hjälp av begravningsavgiften.

Mest till Lidköping

Mest pengar nästa år går till S:t Nicolai kyrka i Lidköping. Där ska det göras omfattande fasadarbeten och renovering av taket. Till detta får församlingen ett bidrag på 10,3 miljoner kronor.

Mariestads domkyrka hör till de återkommande bidragstagarna. Kyrkan är stor och när olika åtgärder ska genomföras handlar det därför om stora belopp. Sedan flera år sker en succesiv renovering av kyrkans fönster. Under 2020 får pastoratet 3,6 miljoner till detta arbete.

Torn och tak som behöver lagas är den gemensamma nämnaren för flera pastorat som får miljonbelopp. Dit hör Borgunda kyrka som får 4,5 miljoner kronor. Vara kyrka får 2,1, Grolanda kyrka 1,5, Norra Unnaryds kyrka 1,5 och Norra Fågelås 1,3. Andra kyrkor som får sjusiffriga belopp är Trollhättan 2,4, Hol 1,6 och Velinga 1,3.

Faktaruta: Två olika bidrag

De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är egentligen två olika bidrag. Det e..

Faktaruta: Två olika bidrag

De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är egentligen två olika bidrag. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör.

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor. För 2020 är summan 42 miljoner kronor i stiftet. Det är cirka 17 miljoner mer än i fjol.

Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat.

Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla. Detta bidrag uppgår till 15 miljoner kronor.