Uppgifterna kommer från ett pressmeddelande från myndigheten. Det aktuella området ligger nära Ranstadsverket i Skövde och Falköpings kommuner. Deponin består av rester från den uranutvinning som skedde på 1960-talet. Då drevs här en urangruva med efterföljande uranutvinning ur alunskiffer, det så kallade Ranstadsverket. I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran och även stora mängder andra metaller.

Kort om miljöriskområde

Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna f..

Kort om miljöriskområde

Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att föreskriva om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått, ska Länsstyrelsen förklara området som miljöriskområde. (Miljöbalken kapitel 10 §10, lydelsen före 1/8 2007)

Möjligheten att förklara områden som miljöriskområde infördes när miljöbalken började gälla den 1 januari 1999. Utgångspunkten är att ett förorenat område ska efterbehandlas så att det inte längre utgör en risk för människors hälsa eller miljön, men detta är inte alltid möjligt. På en sådan plats, där föroreningar kommer att finnas kvar för lång tid framöver, kan det behövas olika förbud och begränsningar om hur marken får användas. Då har länsstyrelsen möjlighet att besluta om ett miljöriskområde på platsen.

Annons

I början på 1990-talet lades en ordentlig skyddstäckning på deponin för att förhindra syre och vatten att tränga in. Länsstyrelsen har sedan, i rollen som tillsynsmyndighet, följt hur läckaget från deponin har utvecklats. Läckaget har minskat och förhållandena har stabiliserats.

– För att inte läckaget ska öka i framtiden är det viktigt att täckningen inte skadas. Därför behövs restriktioner för området så ingen till exempel börjar gräva, fortsätter Urban Lindqvist. Länsstyrelsen föreslår därför att deponin, med kringliggande dikes- och dammsystem, förklaras som miljöriskområde. Till beslutet hör ett antal villkor som framför allt ska förhindra att marken och tätskiktet påverkas.

Miljöriskområdet är det första i sitt slag i länet och det andra i Sverige. Det kommer att märkas ut i terrängen och informationstavlor kommer att sättas upp. Området är inte farligt att vistas i vare sig ur strålningssynpunkt eller av andra miljöskäl.

Förslaget till beslut kungörs nu i berörda lokalmedier och remitteras till sakägare och närboende samt till olika myndigheter som ges möjlighet att yttra sig innan Länsstyrelsen beslutar.