Ett av de uttalade problemen på 49:an är trängseln i rusningstid morgon och eftermiddag. I den regionala planen för transportinfrastrukturen i Västra Götaland för perioden 2014–2025 finns också ett beslut om att göra sträckan Skövde-Igelstorp till en 2+1-väg för att få ett bättre trafikflöde, vilket noteras i åtgärdsvalsstudien. Den exakta startpunkten är dock inte angiven ännu.

– Den åtgärden lades in i planen när den antogs för fyra år sedan. Hur långt de hunnit vet jag inte men byggstart ligger i vart fall inte i slutet på planperioden utan snarast mitt i, säger kommunalrådet Leif Walterum (C).

Den planerade ombyggnaden sträcker sig fram till infarten till Igelstorp. En fortsatt utbyggnad nämns som en möjlig åtgärd, men finns inte med i den gällande planen utan föreslås prövas först efter 2025.

Walterum och hans kollegor i KSAU hade velat ha med en utbyggnad av 2+1-väg ända fram till korsningen med väg 3011, ett par kilometer öster om Igelstorps samhälle.

– Den delen finns inte med alls för några åtgärder vilket är lite illa. Nu blir det mötesseparerat fram till Igelstorp. Sen blir det ingen åtgärd på ett par kilometer och därefter kommer en bredare väg som tillåter att man kan ha mötesseparering i stort sett fram till Tibro, konstaterar Walterum.

Annons

Förslag på andra åtgärder på vägsträckningen inom Skövde kommun är en gångtunnel för gående och cyklister under 49:an i Igelstorp, samt att ett antal mindre vägar vid Asketorp ska stängas av för direkt påfart till vägen samtidigt som en ny lokalväg ska skapas som ersättning.

Möjligheten att cykla på ett trafiksäkert sätt mellan de olika orterna lyfts också fram i studien, med en konvertering av den nedlagda Karlsborgsbanan till gång-/cykelväg mellan Skövde och Igelstorp men även vidare österut, som ett tänkbart alternativ.

KSAU:s ledamöter tycker dock inte att användningen av den nedlagda banvallen ska tas med som en del av åtgärdsvalsstudien. Istället vill man själva styra över den i egenskap av eventuella ägare av banvallen.

– Vi har framfört önskemål om att ta över ägandet över hela banvallen och då vill vi kunna styra användningen själva, säger Walterum.

Åtgärder som nämnts men sorterats bort, är nya förbindelser både norr och söderut från 49:an och förbi Skövde. Walterum hade gärna sett att de funnits kvar för att understryka vikten av nya lösningar på vägens sträckning förbi staden.

– Det är en fråga som berör både riksväg 26 och riksväg 49. Vi tänker mycket på hur 49:an ska gå igenom staden och det finns med i arbetet med den nya översiktsplanen.

– Än så länge finns inga konkreta förslag att få in i en plan, men vi vill ändå att frågan ska lyftas även i den här åtgärdsvalsstudien så den inte glöms bort, säger Leif Walterum.