Vi är medvetna om att förändringarna i kollektivtrafiken leder till förändringar i färdtjänsten. Därför uppmanar vi, SRF Skara-Götene, vår kommuns politiker och tjänstemän att i ett tidigt skede involvera funktionshinderrörelsen i framtagandet av de nya reglerna och taxorna i färdtjänsten.

Vi hoppas få möjlighet att bidra med vår erfarenhet och kunskap för att utforma en färdtjänst där vi i framtiden får resa inom vår region, fritt och till en överkomlig kostnad, som vilken annan medborgare som helst.

Att ha en synnedsättning innebär att orienteringsförmågan är nedsatt, vilket är anledningen till att man beviljas färdtjänst. Den nedsatta orienteringsförmågan tillsammans med brister i tillgängligheten i kollektivtrafiken gör det svårt eller omöjligt att resa på annat sätt än med färdtjänst.

En flexibel färdtjänst utan onödiga begränsningar, till ett skäligt pris, är enda möjligheten att undanröja isolering och utanförskap för vår utsatta grupp.

I kommunens vision om ” det goda livet ” beskrivs alla medborgares rättigheter, möjligheter och man lyfter alla människors lika värde.

Vi hoppas att ni i kommunen i samverkan med funktionshinderrörelsen utformar ett nytt färdtjänstregelverk som gör att även personer med funktionsnedsättning kan ta del av ” det goda livet i Skara-Götene ” och därigenom, så långt det är möjligt, får samma förutsättningar och samma medborgerliga rättigheter som personer utan funktionsnedsättning.

Annons

SRF Skara-Götene