Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) från Mariestad har under en längre tid varit engagerad i frågan kring Hornborgasjön. Han har nu lämnat in en skriftlig fråga till landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) om restaureringen av sjön.

Sten Bergheden hänvisar till den nyligen presenterade utvärderingen som han menar visar att resultatet av restaureringen varit bristande på ett flertal punkter: ”Bland annat har lantbrukare problem med att bruka den mark som skadades genom restaureringen. Enligt utvärderingen har andelen åker- och skogsmark minskat. Den tillhörande intervjustudien visar även att ett flertal lantbrukare upplever att förutsättningarna för att bedriva lantbruk har försämrats.”

Därför frågar han vilka åtgärder landsbygdsministern ämnar vidta för att förbättra situationen för de drabbade lantbrukarna runt Hornborgasjön. Svar väntas i slutet av månaden, sedan ministern begärt förlängd svarstid.

I ett pressmeddelande skriver Sten Bergheden att ”om nu Naturvårdsverket försöker komma ifrån sitt ansvar gentemot berörda markägare genom att man hellre vill sköta förhandlingarna i domstol så måste jag veta om ministerns är beredd att göra något för de drabbade.”