De arkeologiska utredningarna utmed E20 börjar troligtvis i slutet av denna vecka och väntas pågå under hela april, enligt arkeologen Maria Norrman på Västergötlands museum.

Det är inför Trafikverkets ombyggnad av E20 mellan Vilan-Dalaån och Dalaån-Ledsjö som undersökningarna görs som länsstyrelsen har beslutat om utredningen. Fornlämningar måste man ta hänsyn till vid planering av vägar och nu har Västergötlands museum fått i uppdrag att leta efter okända fornlämningar.

De arkeologiska undersökningarna väntas inte påverka trafiken på E20.

— Vi gräver utanför säkerhetszonen och håller oss tio meter utanför asfaltskanten, så det ska inte påverka trafiken, säger Maria Norrman.

De kommer framförallt att gräva på åkermark samt några mindre partier med skog. De ska inte in på några trädgårdstomter och gräva efter fornlämningar.

Annons

Själva utredningsgrävningarna genomförs med grävmaskin för att se vad som bevarats under plogjorden och allt fylls igen när det är klart.

Trafikverket har skickat ut information om de arkeologiska undersökningarna till berörda markägare.

Det som man vet finns på sträckan är ett fossilt odlingslandskap och övergivna åkrar från medeltiden vid Skarabergsåsen, mot Brunsbo till. Där finns också förhistoriska gravar. Utmed hela sträckan finns det enstaka gravar.

— När vi grävde ut vid Ledsjö för omkring tio år sedan, i samband med att man byggde ut motorvägen, hittade vi en hel massa boplatser som är ett par tusen år gamla, säger Maria Norrman.

Vad väntas man hitta nu?

— I och med att det är i åkermark, så om hittar vi något är det troligtvis boplatslämningar som inte syns ovan mark. De är överodlade och syns när vi tar bort matjorden, säger Maria Norrman.

Om man skulle hitta en okänd fornlämning skulle det kunna innebära att Länsstyrelsen gör bedömningen att vägen måste dras om för att inte störa lämningen. Men arkeologen bedömer inte att något sådant kan påverka utbyggnaden av E20 i detta fall.

— Trafikverkets plan är att bygga om E20 i den befintliga sträckningen, så jag tror inte det kommer att påverka. Intrånget har redan skett. Möjligen kan påverka för lokalvägar om vi hittar något speciellt, då kan eventuellt flytta på den om det är möjligt, säger Maria Norrman.