I denna självständighet ingår att kunna leva utan att begränsas av otrygghet. Vi vill att ditt liv ska bli lättare att leva, och bättre.

Därför vill vi förändra miljöer i vår kommun så att otryggheten minskar.Den som vill ta cykeln ska kunna göra det. Cykling blir mer och mer viktigt då allt fler väljer annat färdmedel än bil då det är möjligt. Därför vill vi asfaltera cykelbanor mot våra grannkommuner fram till vår kommungräns.

Vi vill att korsningarna i Varnhem respektive Ardala och Vinkölsvägen blir planskilda i syfte att öka trafiksäkerheten. Den trafikmiljö som idag råder i dessa korsningar är inte säker och bidrar till risken att människor skadas. Vi vill att alla trafikanter, såväl boende i området som tillresande, ska kunna färdas på våra vägar och känna sig trygga med trafikmiljön.

Idag vet vi att människor i vår kommun undviker att röra sig ute på vissa platser efter mörkrets inbrott av rädsla för att utsättas för brott. För att öka tryggheten behöver vi förutom att ha säkra cykel- och promenadstråk också ha en väl genomtänkt ljussättning i Skara. Upplysta platser blir tryggare.

Men, om man behöver det så ska man kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Polisen behöver ha resurser att förebygga, förhindra och beivra brott. När invånare i Skara kommun utsätts för brott måste rättsväsendet agera. Vi ska alltid stå på brottsoffrets sida. För att vända dagens rådande resursbrist föreslår vi kristdemokrater 10 000 fler poliser till svensk polis. Detta skulle även komma Skara till del och möjliggöra en förstärkt lokalpolisverksamhet.

Annons

Satsningen på ungdomspoliser i Skara med uppdrag att arbeta kontaktskapande och förebyggande med ungdomar har varit lyckad. Vi vill att satsningen blir permanent. Mötet mellan polis och unga med olika bakgrund skapar den så viktiga tilliten och en ökad förståelse. För att öka tryggheten i Skara kommun vill vi därför att samarbetet mellan polisen och kommunen utvecklas ännu mer.

Annelie Holmgren, Kristdemokraterna i Skara, kandidat till fullmäktige

Val