Revisionen inom Västra Götalandsregionen riktar nu kritik mot att äldre i Skaraborg alltför sällan får läkemedelsgenomgångar. Det är i en granskning av hur jämlik vården är i regionen som revisorerna noterat att Närhälsans vårdcentraler i Skaraborg skiljer ut sig gentemot de övriga i regionen.

Det finns en regional medicinsk riktlinje som säger att det ska göras en fördjupad läkemedelsgenomgång för äldre över 75 år minst en gång om året. Detta för att undvika onödiga biverkningar.

Det sker inte tillräckligt ofta på Närhälsans vårdcentraler i Östra hälso- och sjukvårdnämndens område, enligt revisionen, och det har också varit ett problem under lång tid.

Revisorerna riktar därför kritik mot Primärvårdsstyrelsen i sin rapport: ”Vi kan inte se att styrelsen varken har utformat eller genomfört en ändamålsenlig styrning som leder till förbättrade resultat.”

Revisorerna kritiserar också Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, även om man noterar att nämnden arbetat med frågan om läkemedelsgenomgångar. Nämnden har enligt revisorerna en styrning och uppföljning men den är inte ändamålsenlig.

Enligt revisionsrapporten har nämnden och dess tjänstemän hänvisat till bland annat personalbrist som en förklaring till bristerna. Det handlar om att vårdcentralerna använder stafettläkare i viss utsträckning, vilket försämrar kontinuiteten mellan läkare och patient.

Annons

Revisorskollegiet rekommenderar styrelsen och nämnden att vidta åtgärder för att rätta till bristerna.

Ett annat problem som finns på Närhälsans vårdcentraler i Skaraborg är att de inte i tillräcklig omfattning registrerar uppgifter om rökning för astmapatienter, enligt revisionen. Rökstopp är en viktig del av behandlingen för astma.

Revisionen tycker att Östra hälso- och sjukvårdsnämnden inte skaffat sig tillräckligt med information om detta och inte styrt eller följt upp tillräckligt.

I rapporten tas också andra exempel på ojämlik vård upp, som att strokevården i Fyrbodal inte är lika bra som i övriga regionen. Den patient som kommer till Sahlgrenska universitetssjukhuset för höftfraktur får också ofta vänta längre än på andra sjukhus i regionen.