Annons

Annons

Annons

Annons

Konflikten om nattarbetarnas arbetstider i Skara

Personalen har fått nog – 95 namn bakom öppet brev till politikerna

Medarbetare på Skara kommuns särskilda boenden ryter ifrån i ett öppet brev till politikerna. Personalen skriver att de inte orkar längre och undrar när de folkvalda tänker agera på larmen om för hög arbetsbelastning.

Nämndens företrädare svarar att de planerar ett besök på Viktoriagården för att orientera sig om läget.

”Vi inom SÄBO i Skara orkar inte längre och undrar nu när ni tänker agera? Vi undrar också om ni vill ha oss kvar?", skriver omsorgspersonalen.

Bild: Josefine Hektor

Annons

”Tyvärr har vi allt för sällan tid att bara sitta ner med de boende, utan är alltid på språng, och detta leder till att det blir en orolig och stökig hemmamiljö för de som har sitt hem hos oss. Det är vanligt att det uppstår osämja och konflikter mellan de som bor här och vi hinner ofta inte stoppa det innan det är försent”, skriver personalen i ett öppet brev till politikerna.

De förklarar att de särskilda boendena bebos av multisjuka personer i olika stadier, vilket ställer stora krav på personalens kompetens och individerna behöver ofta mycket vård och tid.

Trots att de utifrån rutiner arbetar i gruppvård och all personal vet vad som ska göras, saknar en del befogenhet att utföra vissa arbetsuppgifter.

Annons

”De flesta vårduppgifter som vi ska göra kräver delegation. [...] Flera av de som arbetar saknar alltså kunskap för att få delegeringar och då faller de svåra uppgifterna på oss få som är fulldelegerade”, skriver personalen.

Annons

95 personer ur vård- och omsorgspersonalen har skrivit under det öppna brevet till politikerna.

Bild: Shanelle Nordgren

De flaggar för att kompetent och erfaren omsorgspersonal slutat de senaste åren, vilket har upplevts som psykiskt och fysiskt tungt för de som är kvar.

”Personalen räcker inte till och många mår dåligt av denna stress som då uppstår, vi känner oss otillräckliga och kan inte utföra vårt arbete på ett proffesionellt sätt. Schemamässigt har vik orimligt låg bemanning sett till allt som vi ska hinna med.”

Som ett led i detta menar de att personalen som ersatt kollegorna inte alltid har de kvalifikationer som behövs och att språkförbistringar kan leda till missförstånd. Dessutom upplever de att fler arbetsuppgifter tillkommit.

Personalen flaggar för att kompetent och erfaren omsorgspersonal slutat de senaste åren, vilket har upplevts som psykiskt och fysiskt tungt för de som är kvar.

Bild: Josefine Hektor

De vill kunna känna sig stolta över att arbeta inom äldreomsorgen, inte behöva prioritera bort saker och menar samtidigt att det ska vara värdigt att åldras på ett säbo i Skara.

”Vi är trötta och utslitna och det gör att många väljer att söka annat jobb trots att vi älskar våra boende och själva jobbet. [...] Personalen ska inte känna att de ska behöva sluta för att orka med sitt privatliv.”

Personalen hänvisar till boken Vårdmiljöns betydelse, både var det gäller ledarens ansvar för fortbildning och att den lägsta kompetensen bör vara omvårdnadsprogrammet. Både för att höja statusen och bedriva evidensbaserad vård.

Annons

Annons

”Det känns skönt att det vi känner finns nerskrivet i litteraturen och att våra känslor får ord. [...]En önskan är att när det nu finns dåligt med utbildad vård- och omsorgspersonal med rätt kompetens och delegeringar så skulle servicepersonal vara bra. Många av de uppgifter vi utför dagligen, helg, kväll och vardag behövs det inga undersköterskor för att klara av.”

Avslutningsvis listar de 29 arbetsuppgifter som tillhör de dagliga rutinerna.

”Vi inom SÄBO i Skara orkar inte längre och undrar nu när ni tänker agera? Vi undrar också om ni vill ha oss kvar?

Skrivelsen har undertecknats av 95 anställda på Skarahemmet, Korttiden, Ardalagården, Malmgården, Viktoriagården och Vallehemmet.

Omsorgsnämndens förste vice ordförande Ewa Karlsson (M), ordförande Gunilla Druve Jansson (C) och andre vice ordförande Michael Karlsson (S) svarar.

Bild: Arkivbild

Omsorgsnämnden svarar:

Många delar av det ni beskriver behöver fortsätta att hanteras och utvecklas tillsammans med era chefer och förvaltningsledning. De frågor som ställs är direkt verksamhetsrelaterade och politiken går aldrig in och styr vem som gör vad eller hur, detta skall ledas av respektive chef.

Dock har vi politiker beslutat att tilldela Arbetsmarknadsgruppen 2 miljoner för att pröva och utveckla ”Servicevärd” i Omsorgens verksamheter. Detta skulle kunna visa sig var en del av lösningen för att fördela arbetsuppgifter inom t.ex. särskilt boenden på ett helt nytt sätt. Vi får följa hur dessa piloter utvecklar sig under året.

Annons

En annan del för att höja kompetensnivån är att erbjuda vår personal att läsa till undersköterska genom Äldreomsorgslyftet. Vi har fått information på nämnden att ett flertal personal läser och fler kommer att läsa under året. Vi hoppas att detta kommer att höja nivån och att fler kommer att kunna utföra arbetsuppgifter på undersköterskenivå med delegering.

Annons

Vi kommer under våren få information om vilka utvecklingsområden förvaltningen kommer att arbeta med under året och de kommande åren som också berör flera av de områden ni nämner såsom schemaläggning, sjukrivningar, delade turer och ”varannan helg”.

"Vi förstår att det har varit en tuff tid med extra belastning med anledning av pandemin", skriver omsorgsnämndens företrädare i sitt svar.

Bild: Josefine Hektor

Vi är väl medvetna om att bemanningsfrågor är komplexa och ni arbetar i en verksamhet som pågår 365 dagar om året dygnet runt. Nämnden har gett förvaltningen ett mål att minska sjukskrivningar. Detta är ett viktigt mål att uppnå då det påverkar er arbetsmiljö, kontinuitet för våra brukare och tillgången av personal. En välorganiserad organisation med tydliga ramar för bemanning och fokus på en frisk arbetsmiljö är viktiga delar för att minska sjukskrivningar.

Ni ställer också en fråga ”Budget för ökad bemanning?” I slutet av mars är alla fackliga organisationer inbjudna till central facklig samverkan, för att då komma med inspel till det pågående budgetarbetet. Då medverkar kommunstyrelsens presidie. Detta är ett viktigt tillfälle för att få en samlad bild från alla fackliga företrädare om vilka delar ni anser är era prioriterade områden att utveckla eller tilldela ökade resurser.

Annons

Uppdrag som politiken har är att tillse att våra invånare får en bra omsorg genom att fördela gemensamma resurser genom budget och sätta upp mål och inriktning för verksamheten, som fastställs av kommunfullmäktige.

Vi förstår att det har varit en tuff tid med extra belastning med anledning av pandemin. Vi vet att ni tagit hand om våra äldre på bästa möjliga sätt och hoppas nu att ert arbete återgår till en mer normal vardag. Vi är stolta över ert sätt att hantera denna pandemi då vardagen varit oerhört utmanade på många sätt.

Annons

Presidiet i omsorgsnämnden har bokat in sig på besök på Viktoriagårdens SäBo, men som tyvärr blev inställt och nytt datum hanteras. Då kommer vi att ha samtal med enhetschef och möta anställda för att orientera oss om läget. Vi kan med fördel göra flera sådana besök för att medarbetare ska kunna få kontakt med politiken på respektive arbetsplats.

Omsorgsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C), förste vice ordförande Ewa Karlsson (M), andre vice ordförande Michael Karlsson (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan