Annons

Annons

Annons

Insändare
Öppet brev till Hultqvist: ”Värna Vättern - stoppa hoten från Försvarsmakten”

Flera vänsterpartister från kommuner runt Vättern, däribland Skara, Falköping och Skövde, skriver i ett öppet brev till försvarsminister Peter Hultqvist att de är oroliga för konsekvenserna av Försvarsmaktens skjutövningar över sjön som levererar dricksvatten till deras invånare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Värna det viktigaste vi har - rent dricksvatten och ge dricksvattenförsörjningen i Vättern status av överordnat riksintresse", skriver insändarskribenterna.

Bild: Annakarin Björnström, Arkivbild

Annons

Till försvarsminister Peter Hultqvist.

Värna Vättern - stoppa hoten från Försvarsmakten.

Vi undertecknade som skriver detta är en grupp aktiva vänsterpartister som samverkar och jobbar för bevarandet av Sveriges näst största dricksvattentäkt Vättern. Vi bor och verkar i kommuner som på ett eller annat sätt tar sitt dricksvatten från sjön.

Alla vi som är beroende av vattnet som dricksvattenkälla räknas idag till ca 300 000 personer. Via Motala ström bidrar Vättern även till dricksvattenförsörjningen i Linköping och Norrköping. Ytterligare hundratusentals framförallt i Mälardalen kan i framtiden bli aktuella att ansluta sig.

Detta inte minst på grund av den havshöjning man i framtiden räknar med och som medverkar till att saltvatten tränger in i Mälaren och gör att vattnet där blir otjänligt som dricksvattentäkt.

Annons

Annons

Örebro är också ett exempel på en kommun som nu efter torkan och vattenbristen sommaren 2018 fattat ett beslut om överföringsledning till Vättern.

Sedan en lång tid tillbaka utsätts sjön Vättern för en ständig påfrestning av Försvarsmaktens flyg- och skjutövningar både från land och över sjön trots att de på sikt både försämrar och förstör sjöns vatten men också omkringliggande områden.

Trots detta ansöker Försvarsmakten om utökade aktiviteter på ett antal områden. Bland annat vill de utöka flygövningarna över sjön från 1000 skott på 20 dagar till 69 000 skott på 50 dagar.

Sist men inte minst vill de femfaldiga verksamheten vid Karlsborgs militära flygplats. En remarkabel ökning på alla områden som enligt vår mening absolut inte är acceptabel. Det finns naturligtvis en kraftig folklig opinion mot all denna utökade verksamhet från boende och andra berörda människor runt sjön.

För Försvarsmakten tycker vi att det är både viktigt att lyssna på och ta hänsyn till denna opinion för att de ska kunna ha en god folklig förankring i ambitioner och sin verksamhet

Brevet från Vänstern riktar sig till försvarsminister Peter Hultqvist.

Sommaren 2020, uppmanade Mark- och miljödomstolen i Vänersborg regeringen att upphäva länsstyrelsens tillstånd till utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats. Protesterna från ideella föreningar som Aktion Rädda Vättern, tvärpolitisk organisation, samt boende som på ett eller annat vis är beroende av vattnet, blev alltför starka och ett flertal överklaganden gjordes.

Annons

Till vår glädje var Mark- och miljödomstolen lyhörda inför dessa protester och uppmanade regeringen att upphäva länsstyrelsens tillstånd för utökning.

Domstolen radar i sitt yttrande upp ett antal skäl härför. Här anges exempel som negativa konsekvenser för boende turism och andra näringar, utökat buller och utökade skador på djur och natur samt fiskbestånd. Nu ligger ärendet hos Dig som försvarsminister och regeringen och vi hoppas naturligtvis ni går på samma linje som mark - och miljödomstolens yttrande och avvisar ansökan om utökad flygverksamhet på flygplatsen invid Vätterns strand.

Annons

Frågan i domstolens yttrande berörde också den oförsvarliga hanteringen med dränering av den farliga kemikalien PFAS en ansökan domstolen också uppmanade regeringen att avvisa. Det beslutet kommer därför kräva ett alldeles eget beslut i regeringen. Vi vill därför beskriva lite av bakgrunden till detta.

Redan 2013, när man ville utöka verksamheten på Karlsborgs flygplats och skulle dränera den sanka flygplatsen, hittades PFAS-kemikalier i marken. Det är en stor grupp kemikalier, cirka 5000 olika varianter. Flera av dessa misstänks vara cancerframkallande.

Forskning visar också att immunförsvaret skadas och även foster påverkas av kemikalierna via mammans blod, som går till fostret genom navelsträngen. Dessa industriellt tillverkade ämnen bryts inte ner i naturen utan koncentreras i allt levande. De är så giftiga att två av dem, PFOA och PFOS, nu är förbjudna i hela EU. Det är alltså mycket allvarligt att få i sig dessa kemikalier från sin första dag till den sista i sitt liv.

Under åren har gjorts flera provtagningar av PFAS- ämnen på Karlsborgs flygplats. Ämnena är vattenlösliga och följer med regnvatten ut från flygfältet och hamnar i Vättern - vår dricksvattentäkt. Det finns ett gränsvärde, en miljökvalitetsnorm för PFOS, på 0,65 nanogram per liter som inte ska överskridas i Vättern, men redan nu har dubbla halten uppmätts. En av de största källorna till PFOS är det brandskum som använts på Karlsborgs flygplats, på grund av brandövningar och även i skarpt läge vid olyckstillfällen.

Annons

Trots att marken alltså är kraftigt förorenad av PFAS och grundvattnet är förgiftat godkände först länsstyrelsen att dränera det vattensjuka flygfältet. Försvarsmakten har även fått länsstyrelsens tillstånd att femdubbla flygverksamheten utan att ens ha påbörjat en sanering av gifterna som hela tiden läcker ut i Vättern.

Annons

Aktion Rädda Vättern har nyligen genomfört en provtagning på kranvattnet i Jönköping, Motala, Askersund och Hjo vilka har visat att PFAS- kemikalierna går tvärs igenom vattenverkens nuvarande reningssystem. De visar också att halterna kan misstänkas vara för höga, åtminstone för de minsta barnen. Nu är Karlsborgs flygplats tillfälligt avstängd i avvaktan på det avgörande dräneringsbeslutet som du och din regering har att ta ställning till. I vår mening ett livsviktigt beslut att stoppa, med tanke på både framtida och nuvarande generationers tillgång till rent vatten! Något annat beslut anser vi som oansvarigt att ta.

Vättern har ett av de bästa och skarpaste skydd en sjö kan ha genom fyra riksintressen – friluftsliv, fiske, natur och kultur­miljö. Den har även skydd som Natura 2000-område enligt både livsmiljödirektivet och fågeldirektivet.

Även ramvattendirektivet kräver stopp för verksamheter som försämrar vattenkvaliteten. Skydd som är till för både nuvarande och framtida generationers bästa. Livsmiljödirektivet och ramvattendirektivet är överordnat alla Försvarsmaktens riksintressen.

Första och andra kapitlet i miljöbalken gäller fullt ut även för Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket. Försvarsmaktens riksintresse går endast före andra riksintressen i konflikt med t.ex. fiske- och friluftsintressen, men är underordnat hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel och även underordnat EU-direktiven.

Annons

Det innebär i praktiken att både Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket måste ta hänsyn till att vattenkvaliteten i Vättern inte försämras genom sitt agerande. Något vi i nuläget inte kan se tillstymmelse till. Vi anser därför att dricksvattenfrågan måste ges status av överordnat riksintresse. Något annat är helt enkelt oförsvarbart. Utan rent vatten - inget liv.

Vi anser sammanfattningsvis bildligt sett att "botten nu är nådd" för sjön Vättern. En så stor och värdefull dricksvattentäkt kan inte försämras och ytterligare förstöras genom en rad felaktiga beslut. Frågan är så pass tvärpolitiskt viktig att den innan den avgörs också bör kommuniceras ytterligare med till exempel politiskt berörda runt sjön. Vi hoppas att du som försvarsminister också inser vikten av detta.

Annons

Vi uppmanar därför Dig och regeringen att:

● Avslå Försvarsmaktens ansökan om fortsatt femfaldig utökning av flygverksamheten på Karlsborgs flygplats.

● Upphäva beslutet att tillåta Fortifikationsverket dränera och markavvattna Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats

● Ta kontakt med dina egna partikamrater runt sjön för att höra vad de har att säga.

● Värna det viktigaste vi har - rent dricksvatten och ge dricksvattenförsörjningen i Vättern status av överordnat riksintresse.

Bo Karlsson, Skara

Dag Fredriksson, Skövde

JessicaThunander, Falköping

Erik Kyrkander, Falköping

Berith Bohrén, Karlsborg

Kerstin Sagström, Linköping

Willy Neuman, Jönköping

Emöke Heim, Mjölby

Ingvar Frid, Vadstena

Gun Möller, Vadstena

Eva Skoog, Vadstena

Herman Donner, Vadstena

Rolf Hansson, Motala

Bengt Eriksson, Motala

Emir Ajanovic, Norrköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan