Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
MP om Skolstaden Skara: "Genomskinligt – inte transparent!"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Miljöpartiets Magnus Gunnarsson är kritisk till processen kring Skolstaden Skara och de negativa konsekvenser han anser att det innebär. Svar på sin insändare får han direkt från Skaraaliansens gruppledare som menar att MP "ger en felaktig bild av vad vi i alliansen vill uppnå".

Magnus Gunnarsson (MP).

När Skaras kommunalråd ”talar ut” i media om turerna kring Katedralskolan så framgår det tydligt att det är svårt, faktiskt väldigt svårt att beskriva sin egen roll i sammanhanget utan att hennes agenda lyser igenom.

Att försöka måla upp en bild av att andra, såväl oppositionspolitiker som kommunens tjänstepersoner skulle ha tagit del i processen eller varit fullt informerade är en efterkonstruktion. Det egna resonemanget kring händelseförloppet talar sitt tydliga språk.

Vem som gav vem i uppdrag att utreda såväl lokalfrågan som huruvida Katedralskolans program skulle läggas ner till förmån för Olinsgymnasiet framgår inte. Det antyds att hela frågan skulle ha hanterats av barn- och utbildningsnämnden tillsammans med dess förvaltning. Detta faller direkt på sin egen orimlighet, då det inte någon gång finns noterat i varken beredande handlingar eller protokoll från BUN att så skett före den 24/10. En fråga omkring den långsiktiga plan för Katedralskolan som Alliansens budgetdokument talar om, som ställs vid augustimötet av Therese Kristiansson hänvisas till ett senare möte av BUN:s ordförande Lotta Grönlund Plöen.

Annons

Annons

I protokollet från septembermötet finns det antecknat följande: ”Ordförande Lotta Grönlund Plöen informerar med anledning av övrig fråga som ställdes av Therese Kristiansson (S) på nämndssammanträdet den 29 augusti 2019.” Vilken informationen var eller vad den innebar framgår inte alls av varken handlingar eller protokoll, trots att det alltså gått nästan en månad sedan frågan ställdes.

När så oktobersammanträdet i BUN börjar närma sig, så börjar det ”läcka ut” signaler om att det kommer läggas förslag till beslut om att hyra ut lokaler i Katedralskolan till Olinsgymnasiet samt att program på Katedralskolan ska läggas ner till förmån för Olinsgymnasiet. Detta bekräftar de farhågor som vi i oppositionen haft sedan Alliansens budget lades i juni. I den budgeten finns det skrivningar som inte bara lägger ramarna för förvaltningarnas ekonomiska förutsättningar utan även styr hur man inom Barn- och utbildningsförvaltningen ska organisera sig, hantera arbetstider, vilken typ av tjänster man ska ha. Det sägs även att en långsiktig plan för ”utveckling av gymnasiet tagits fram” och som ska implementeras under åren 2020-22. Denna detaljstyrande budget, som inte ger professionen inom förvaltningen det vill säga pedagogiskt ansvariga rektorer och förvaltningschef förtroendet att leda och utforma den egna verksamheten, leder till att förvaltningschefen säger upp sig då han inte anser sig kunna leda verksamheten utifrån de förutsättningar budgeten ger.

I budgetdokumentet skriver Alliansen vidare att den administrativa chefstjänsten inom Katedralskolan ska avskaffas. Detta är en tjänst med omfattande uppdrag och ansvar som bland annat svarar för underlag inför budget, ekonomisk uppföljning, schemaläggning, samordning och ansvar för Cykelgymnasiet bland mycket annat. Uppgifter som är helt avgörande för den administrativa funktionen på Katedralskolan.

Annons

Båda dessa kraftigt påverkande åtgärder, programnedläggning och förändrad ledningsorganisation, planerade man ta beslut om på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober. Dessutom hade man för avsikt att inte lämna ut information och handlingar i förväg, utan hänvisade till att informationen skulle lämnas på en pressträff efteråt. Vi inom den politiska oppositionen reagerade då kraftigt och uppmärksammade detta i media genom en orosrapport där vi berättade om våra farhågor.

Annons

Den brådska som allt detta hanterats med innebar att nödvändig förhandling med fackliga organisationer inte genomförts, vilket ledde till att besluten inte kunde tas som planerat utan fick skjutas upp.

I de underlag och handlingar som tagits fram av förvaltningen står det utom allt tvivel tydligt och klart att båda dessa beslut innebär omfattande negativa konsekvenser, såväl ekonomiskt som personellt. De ekonomiska konsekvenserna handlar bland annat om att nedläggningen av gymnasieprogrammen på Katedralskolan till förmån för Olinsgymnasiet innebär en merkostnad på minst 2,7 miljoner kronor. De personella effekterna innebär att viktig kompetens försvinner från Katedral och de uppdrag som legat i den administrativa chefstjänsten skulle läggas över på annan pedagogiskt ansvarig personal samt att Cykelgymnasiets (det enda i landet!) fortsatta existens i Skara riskeras.

Jag uppmanar nu alla ansvariga beslutsfattare att inse konsekvenserna av dessa beslut och ”göra om och göra rätt”, som man brukar säga.

Magnus Gunnarsson (MP)

Skaraalliansens svar till Magnus Gunnarsson

Magnus Gunnarsson har i sin insändare en rad påståenden som är felaktiga och som ger en felaktig bild av vad vi i alliansen vill uppnå.

Annons

Det är tydligt att Gunnarsson inte har läst avsiktsförklaringen om Skolstaden Skara eller den budget som kommunfullmäktige antog i juni. I budgeten framgår med all önskvärd tydlighet att utifrån den gemensamma avsiktsförklaringen Skolstaden Skara ska begreppet och den kvalitet det representerar omsättas i samarbeten, utveckling och främjande av en lärdomsstad där tradition och framtid möts tillsammans med Olinsgymnasiet och Naturbruksskolan. I Skolstaden Skara samverkar gymnasieskolorna och deras huvudmän kring att stärka de unika utbildningsresurser som finns i Skara för framtidens bästa. Det är de första, de olika huvudmännen ska samverka för att stärka Skara som skolstad och öka Skaras attraktivitet.

Annons

I budgeten framgår också att genom arbetet som beskrivs i avsiktsförklaringen kan lokalkostnaderna långsiktigt bli hållbara för Katedralskolans elever, vilket innebär att resurser istället kan gå till att stärka utbildningarna. Kvaliteten i verksamheterna stärks genom samverkan mellan Naturbruksskolan, Olinsgymnasiet och Katedralskolan. En förutsättning för samverkan är att programutbudet i Skara inte minskar under mandatperioden för att uppfylla löftet om skolfrid. Samverkan ska möjliggöra samtliga elevers tillgång till idrottsprofiler inom t.ex. handboll. Det är det andra, det innebär att allt det som Gunnarsson beskriver som dolt eller på annat sätt hemligt fanns beskrivet i budgeten som antogs i juni. Vad som har skett efter budgetbeslutet och som kommer att tas upp i barn- och utbildningsnämnden framöver hur detta ska lösas praktiskt. En del av detta är att Skara kommun väljer att inte göra något intag till två program höstterminen 2021 samtidigt som Olinsgymnasiet öppnar dessa program med en idrottsinriktning och riksintag. Det är något som Katedralskolan inte kan göra. Gunnarssons beskrivning av vad som har hänt är insinuant och felaktig. Det innebär att inget program försvinner från Skara och att Katedralskolan har möjlighet att öppna andra program eller satsa på ytterligare varianter av befintliga program.

Annons

För att få en bild av vad som har hänt och inte hänt på Katedralskolan kan det var på sin plats med en kort historisk exposé över en del politiska beslut och diskussioner.

Den dåvarande S-ledningen skänkte bort delar av estetprogrammet till det som kom att bli Olinsgymnasiet utan någon som helst konsekvensanalys Dåvarande ordf. i BUN uttryckte i pressen hur nöjda man var med beslutet, och hur bra allting skulle bli. I mars 2018 gick man ut med ett förslag om att lägga ner 3 program på Katedral. Det presenterades som en ekonomisk nödvändighet och förankrades ingenstans. Inga fackliga diskussioner pågick i dagspressen, vi i dåvarande opposition gjorde vad vi kunde för att stoppa nedmonteringen av program på Katedralskolan. Vi ville inte, och vill fortfarande inte, att Skaras elever ska behöva åka till grannkommunerna för att kunna få tillgång till ett brett programutbud. Efter en votering i nämnden lyckades vi behålla programmen på Katedralskolan.

Annons

Bara månaden efter det, alltså i april 2018 kom det till nämnden att yttra sig om Olinsgymnasiet skulle få starta estetprogram dans. Det ville S-ledningen ställa sig bakom. Däremot ville man inte att de skulle få starta samhällsprogram med handbollsprofil. Vi oroades över vad som skulle hända med teaterdelen av estetprogrammet om dans fanns på Olins, och var därför emot det. Vi var däremot för att de skulle få starta en idrottsinriktning med basen i samhällsprogrammet. Att nu i efterhand komma och påstå att det är vi som arbetat med dold agenda kring detta blir i sammanhanget absurt.

I budgeten kan man läsa om visionen med Skolstaden Skara, med de grundkrav som vi har för att Katedralskolan ska växa och frodas i det arbetet. Där står också klart och tydligt att Olinsgymnasiet ska få möjlighet att använda delar av Katedralskolans lokaler. Att vi på det sättet kan utveckla utbudet av kurser för Skaras ungdomar genom utbyte av idéer och fördjupningar. Då kan bara den som inte läser budgeten säga att de inget fått veta. Vi vet också att programmen kommer att finnas kvar i kommunen för våra elever att läsa, om de vill.

Annons

När det gäller cykelgymnasiet har vi hela tiden varit tydliga med att det är en idrottsprofil vi är stolta över och som vi vill ha kvar. Vi kommer inte att vidta några åtgärder där vi riskerar att cykelgymnasiet läggs ner.

Vi vädjar samtidigt om att vi i debatten ska försöka undvika insinuationer om egna agendor och kopplingar.

Sven-Olof Ask (M) Vice gruppledare

Lars Berg (C) Gruppledare

Leif Brohede (KD) Gruppledare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan