Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Kommunalrådet underkänner skolledarnas kompetens

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att påstå att den svidande kritiken från samtliga rektorer i Skara inte är riktig och bygger på missförstånd, är att ifrågasätta deras kompetens. För det kan väl ändå inte vara så att budgetförslaget är så otydligt skrivet och svårtolkat att välutbildade och högst professionella pedagoger kan missförstå det som står där?

Ylva Pettersson (M) och Magnus Gunnarsson (MP)

Att kommunalrådet anser sig ha tolkningsföreträdet vad gäller relationen mellan skollag och kommunallag är också ganska anmärkningsvärt.

Att förminska sitt ansvar för budgeten genom att retoriskt säga att det nu är kommunstyrelsens förslag går inte. Det är ju den normala beredningen i kommunstyrelsen, där röstningen på de två framlagda budgetförslagen innebar att Alliansens fick 6 röster och S, V och MP:s förslag fick 5 röster medan SD la ner sina 2 röster. Så en minoritet i kommunstyrelsen, faktiskt om man ser till totala antalet ledamöter, fick igenom sitt förslag.

Annons

Att SD la ner sina röster kan ju dessutom tolkas på två sätt: antingen att de passivt accepterar Alliansens förslag eller att de inte hade något alternativt förslag att lämna, vilket ju i och för sig ändå blir samma sak som konsekvens.

Annons

Nej, det finns två huvudalternativ, även om SD nu har lämnat in sitt förslag. De två är också ganska olika, både till utformning och till konsekvens inför 2020, men även inför följande år.

Och kritiken kring detaljstyrningen finns inte bara från rektorer i kommunen utan den är utbredd både bland övriga förvaltningar och hos oss i opposition. Trots flera tillfällen där vi som politiker och ledande tjänstemän inom kommunen fått utbildning i och kring hur den kommunala organisationen ska fungera, så saknas tydligen insikten hos den politiska ledningen, som klargör skillnaden mellan styrning och ledning – Vad och Hur? Detta är både oroande och allvarligt!

Magnus Gunnarsson (MP)

Ylva Petterson (M) svarar

Skara kommun måste stärka sig som ansvarstagande arbetsgivare. Sjuktalen och uppsägningarna är för höga och i en uppåtgående trend, vilket är allvarligt för de individer och verksamheter som drabbas. Detta måste vi vända.

Politiskt har vi varit eniga om att Skara ska ha ett ledarskap baserat på tillit. Men vad betyder det? Och hur tar vi politiskt ansvar för det?

I Alliansens budgetförslag står: ”Det kommunala målet att medarbetare ska ha inflytande över sin arbetstid ska inte som hittills endast uttolkas som tjänstgöringsgrad, utan även i görligaste mån tas hänsyn till vid schemaläggning som del av det viktiga arbetet med heltidsresan. Skara kommun ska ha en positiv syn på möjligheten att förlägga del av arbete till annan plats.” Detta är i linje med Arbetsmiljöverkets rekommendationer för flexibla lösningar och inkludering, och även med de medarbetarundersökningar som genomförts i Skara som visar på att de medarbetare som arbetar så, t.ex. på Kommunledningskontoret, är de medarbetare som trivs bäst, är friskast samt arbetar tydligast mot målen. Skrivningen gäller också för hela Skara kommun.

Annons

Annons

Lärare hade under en period avtal om arbetsplatsförlagd tid. Detta har avskaffats, och nu gäller istället reglerad arbetstid. Inga förändringar gällande arbetstiden och förhållandet mellan reglerad arbetstid och förtroendetid görs i budgetförslaget, där har det uppenbarligen uppstått ett missförstånd. Däremot förtydligas att reglerad arbetstid inte är, och inte ska vara, per definition detsamma som arbetsplatsförlagd tid. Lärarförbundet och LR centralt är noga med att informera om just detta: ”Tiden måste inte heller per definition vara just arbetsplatsförlagd.” Precis som vi politiskt tagit beslut om Heltidsresan föreslår vi nu att vi politiskt fattar beslut om att följa avtalet med så stor flexibilitet som möjligt. Alliansen i Skara är övertygade om att alla våra skickliga chefer i samtliga verksamheter leder verksamheter utifrån innehåll, uppdrag, kvalitet, resultat och dialog precis lika kompetent som de kan leda utifrån arbetsplatsförlagd tid. Fokus måste ligga på att ge alla i Skara den bästa kvaliteten i verksamheterna.

När rektorer hävdar att politiken detaljstyr arbetstiden i Alliansens budgetförslag kan detta lätt missförstås. ”Detaljstyrningen” utgörs alltså av att budgetförslaget tvärtom säger att arbetstiden inte schablonmässigt ska detaljstyras utan utformas utifrån arbetsmiljöns krav på hälsofrämjande arbetstider och verksamhetens behov samt den enskilda lärarens uppdrag.

Förhållandet mellan kommunallag och andra lagar är väl utforskat, och mycket komplicerat. Magnus Gunnarsson kan enkelt själv belägga att det inte finns någon subsidiaritetsregel för Kommunallagen, utan att för kommuner finns det flera lagar som samverkar. För detta krävs inget tolkningsföreträde. På skolans område ska såväl arbetsmiljölag, skollag som kommunallag följas. Ibland står dessa i konflikt med varandra, vilket innebär att det i vissa lägen krävs avvägningar utan självklara svar.

Alla vill skolans och varje elevs väl: Magnus Gunnarsson, Alliansen och alla som är med och arbetar i och tar ansvar för verksamheten. Om alla kunde vara överens om den grundtilliten skulle dialogen om ett starkt och konstruktivt utvecklingsarbete kunna bli mycket givande.

Ylva Pettersson (M)

Läs mer:

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan